WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 57
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:35:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mỗi tàu thuỷ có khối lượng 100000tấn khi ở cách nhau 0,5km. Lực hấp dẫn giữa hai tàu thuỷ đó là:
  A - 
F = 2,672.10-6N.
  B - 
F = 1,336.10-6N.
  C - 
F = 1,336N.
  D - 
F = 2,672N.
2-
Bán kính Trái Đất là R = 6400km, tại một nơi có gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do trên mặt đất, độ cao của nơi đó so với mặt đất là:
  A - 
h = 6400km.
  B - 
h = 2651km.
  C - 
h = 6400m.
  D - 
h = 2651m.
3-
Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc:
  A - 
30o
  B - 
45o
  C - 
60o
  D - 
90o
4-
Chọn câu sai. Từ một máy bay chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí.
  A - 
Người đứng trên mặt đất nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parapol.
  B - 
Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parapol.
  C - 
Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.
  D - 
Khi vật rơi tới đất thì máy bay ở ngay phía trên vật.
5-
Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ câo h với vận tốc ban đầu vo. tầm bay xa của nó phụ thuộc vào:
  A - 
m và vo.
  B - 
m và h.
  C - 
vo và h.
  D - 
m, vo và h.
6-
Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có:
  A - 
Phương ngang, chiều cùng chiều chuyển động.
  B - 
Phương ngang, chiều ngược chiều chuyển động.
  C - 
Phương thẳng đứng, chiều lên trên.
  D - 
Phương thẳng đứng, chiều xuống dưới.
7-
Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu vo = 10m/s và góc ném α = 60o. Lấy g = 10m/s2. Tầm xa và tầm bay cao của vật là:
  A - 
L = 8,66m; H = 3,75m.
  B - 
L = 3,75m; H = 8,66m.
  C - 
L = 3,75m; H = 4,33m.
  D - 
L = 4,33m; H = 3,75m.
8-
Chọn câu sai. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0, góc ném có thể thay đổi được:
  A - 
Khi góc ném α = 45o thì tầm bay xa của vật đạt cực đại.
  B - 
Khi góc ném α = 90o thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
  C - 
Khi góc ném α = 45o thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
  D - 
Khi góc ném α = 90o thì tầm xa của vật bằng không.
9-
Từ độ cao 15m so với mặt đất một vật được ném chếch lên vận tốc ban đầu 20m/s hợp với phương ngang một góc 30o. Lấy g = 10m/s2. Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất; độ cao lớn nhất; tầm bay xa của vật là:
  A - 
t = 4s; H = 30m; S = 42m.
  B - 
t = 3s; H = 20m; S = 52m.
  C - 
t = 1s; H = 25m; S = 52m.
  D - 
t = 2s; H = 20m; S = 40m.
10-
Một vật được ném ngang với vận tốc vo = 30m/s, ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là:
  A - 
S = 120m; v = 50m/s.
  B - 
S = 50m; v = 120m/s.
  C - 
S = 120m; v = 70m/s.
  D - 
S = 120m; v = 10m/s.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 173
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 170
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 155
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 91
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 33
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 01
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 100
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 194
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 214
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 124
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 07
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters