WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 389
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:13:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người ta có thể điều chế kim loại Na bằng cách:
  A - 
Điện phân dung dịch NaCl.
  B - 
Điện phân NaCl nóng chảy.
  C - 
Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl.
  D - 
Khử Na2O bằng CO.
2-
Chỉ dùng 1 dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch đó là:
  A - 
HNO3
  B - 
NaOH
  C - 
H2SO4
  D - 
HCl
3-
Cho cân bằng . Có thể làm cân bằng dung dịch về phía tạo thêm NH3 bằng cách:
  A - 
Hạ bớt nhiệt độ xuống
  B - 
Thêm chất xúc tác
  C - 
Hạ bớt áp suất xuống
  D - 
Hạ bớt nồng độ N2 và H2 xuống
4-
Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dung dịch bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2 là:
  A - 
1,12 gam và 0,3M
  B - 
2,24 gam và 0,2 M
  C - 
1,12 gam và 0,4 M
  D - 
2,24 gam và 0,3 M.
5-
Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ; Fe2(SO4)3 (X4).Dung dịch có thể hoà tan được bột Cu là:
  A - 
X1, X3, X4
  B - 
X1, X4
  C - 
X3, X4
  D - 
X1, X3, X2, X4
6-
Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là:
X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s2 ; Z: 1s22s22p63s23p1. Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là:
  A - 
XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3
  B - 
Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH
  C - 
Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH
  D - 
Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
7-
Hoà tan 36 gam hỗn hợp đồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được dung dịch X và chất rắn Y. ( Fe = 56, Cu = 64, O = 16 ). Khối lượng chất rắn Y bằng
  A - 
12,8 gam.
  B - 
6,4 gam.
  C - 
23,2 gam.
  D - 
16,0 gam.
8-
Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là:
  A - 
Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO
  B - 
Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO
  C - 
Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO
  D - 
Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO
9-
Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gan người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điên phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/lit ban đầu của dung dịch CuCl2 là:
  A - 
1,2M
  B - 
1,5M
  C - 
1M
  D - 
2M
10-
Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì chất phản ứng với HNO3 không tạo ra khí là:
  A - 
FeO
  B - 
Fe2O3
  C - 
FeO và Fe3O4
  D - 
Fe3O4
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 45
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 288
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 144
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 137
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 372
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 322
Hóa Vô Cơ - Đề 122
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 347
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 462
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 355
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 136
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 240
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 421
Hóa Vô Cơ - Đề 107
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 330
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 404
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 96
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 225
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 150
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters