Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 392
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:52:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chất hữu cơ (A) chứa C, H, O. Biết rằng (A) tác dụng được với dung dịch NaOH, cô cạn được chất rắn (B) và hỗn hợp hơi (C), từ (C) chưng cất được (D), (D) tham gia phản ứng tráng gương cho sản phẩm (E), (E) tác dụng với NaOH lại thu được (B). Công thức cấu tạo của (A) là:
  A - 
HCOOCH2-CH=CH2
  B - 
HCOOCH=CH-CH3
  C - 
HCOOC(CH3)=CH2
  D - 
CH3COOCH=CH2
2-
Đun nóng 0,1 mol chất hữu cơ X với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ Y và 9,2 gam một rượu đơn chức. Cho rượu đó bay hơi ở 127oC và 600 mmHg thu được thể tích là 8,32 lít. ( Na = 23, O = 16, H = 1). Công thức cấu tạo của X là:
  A - 
C2H5OOC-COOC2H5
  B - 
CH3OOC-CH2-COOCH3
  C - 
CH3COOC2H5
  D - 
CH3OOC-COOCH3
3-
Cho 0,0125 mol este đơn chức M với dung dịch KOH dư thu được 1,4 gam muối.Tỉ khối của M đối với CO2 bằng 2. M có công thức cấu tạo là:
  A - 
C2H5COOCH3
  B - 
CH3COOC2H5
  C - 
HCOOC3H7
  D - 
C2H3COOCH3
4-
Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được 3 gam CO2. Công thức phân tử của X là:
  A - 
C2H6
  B - 
C3H8
  C - 
C4H10
  D - 
C3H6
5-
Nguyên tố X có hai đồng vị, có tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị I và II là 27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị I có 44 nơtron, đồng vị II có nhiều hơn đồng vị I là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là:
  A - 
79,2
  B - 
78,9
  C - 
79,92
  D - 
80,5
6-
Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Để trung hoà 20 ml dung dịch X cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M. Mặt khác lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. ( Ag = 108, Cl = 35,5 ). Giá trị của a, b lần lượt là:
  A - 
1,0 và 0,5
  B - 
1,0 và 1,5
  C - 
0,5 và 1,7
  D - 
2,0 và 1,0
7-
Ion CO32- cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:
  A - 
NH4+, Na+, K+
  B - 
Cu2+, Mg2+, Al3+
  C - 
Fe2+, Zn2+, Al3+
  D - 
Fe3+, HSO4-
8-
Dung dịch E chứa các ion Mg2+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần I tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lit khí (đktc). Phần II tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng (Mg = 24, Ba = 137, S = 32, O = 16, Na = 23,H = 1, Cl = 35,5)
  A - 
6,11g.
  B - 
3,055g.
  C - 
5,35g.
  D - 
9,165g.
9-
Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:
  A - 
X1, X4, X5
  B - 
X1, X4, X6
  C - 
X1, X3, X6
  D - 
X4, X6.
10-
Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thu được tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số nguyên tử C trong rượu tăng dần. Công thức tổng quát của các rượu trong dãy đồng đẳng trên là:
  A - 
CnH2nO ( n ≥ 3)
  B - 
CnH2n+2O ( n ≥ 1)
  C - 
CnH2n-6O ( n ≥ 7)
  D - 
CnH2n-2O ( n ≥ 3)
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hóa Đại Cương - Đề 10
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 87
Hóa vô cơ - Đề 25
Hóa vô cơ - Đề 66
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 252
Luyện thi đại học - Hóa học - Đề 19
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 370
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 288
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 454
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 04
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 79
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 119
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 232
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 215
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 299
Hóa Vô Cơ - Đề 29
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 309
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 10
Luyện thi đại học - Hóa học - Đề 24
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 201
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 293
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters