Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 76
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:36:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ đồng nghĩa với thảo nguyên là:
  A - 
THẢO ĐỒ
  B - 
THẢO MẠO
  C - 
THẢO ĐỊA
  D - 
THẢO ÁN
2-
Tìm từ lạc lõng với các từ còn lại.
  A - 
ĐÁ
  B - 
KIM CƯƠNG
  C - 
SA THẠCH
  D - 
DẦU LỬA
3-
Từ phản nghĩa của "độc thoại" là:
  A - 
ĐỐI THOẠI
  B - 
ĐÀM THOẠI
  C - 
SONG THOẠI
  D - 
HỘI THOẠI
4-
Từ đối với câu cũng giống như chữ cái đối với .....
  A - 
DANH TỪ
  B - 
TỪ
  C - 
NGHĨA
  D - 
NGÔN NGỮ
5-
Từ nào lạc lõng?
  A - 
BÔNG
  B - 
LEN
  C - 
LỤA
  D - 
LÁT
6-
Điền số thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9, số 2, số 2
  B - 
Số 8, số 1, số 2
  C - 
Số 9, số 8, số 9
  D - 
Số 9, số 10, số 2
7-
Cho hình:

Chọn hình thích hợp cho ô vuông còn thiếu?:  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
8-
Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 10
  B - 
Số 9
  C - 
Số 7
  D - 
Số 18
  E - 
Số 67
  F - 
Số 5
  G - 
Số 11
9-
Cho hình sau:

Tìm hình thích hợp thay thế vào ô vuông còn thiếu?:  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
10-
Tìm số phù hợp:
WAVE = 13
TAXI =18
HALT = 10
FAIL = ?
LINK = 9

  A - 
Số 8
  B - 
Số 19
  C - 
Số 9
  D - 
Số 21
  E - 
Số 12
  F - 
Số 11
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 83
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 90
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 131
Trắc Nghiệm IQ - 261
Trắc Nghiệm IQ - 35
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 235
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 72
Trắc Nghiệm IQ - 207
Trắc Nghiệm IQ - 197
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 257
Trắc Nghiệm IQ - 118
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 63
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters