WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đề Thi Đại Học 2010 - Sinh Học - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:21:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?
(1) Hội chứng Etuôt.
(2) Hội chứng Patau.
(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).
(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
(5) Bệnh máu khó đông.
(6) Bệnh ung thư máu.
(7) Bệnh tâm thần phân liệt.
Phương án đúng là:
  A - 
(1), (3), (5).
  B - 
(1), (2), (6).
  C - 
(2), (6), (7).
  D - 
(3), (4), (7).
2-
Phương pháp tạo giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn dựa trên nguồn biến dị tổ hợp gồm các bước sau:
(1) Cho các cá thể có tổ hợp gen mong muốn tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua một số thế hệ
để tạo ra các giống thuần chủng có kiểu gen mong muốn.
(2) Lai các dòng thuần chủng khác nhau để chọn ra các tổ hợp gen mong muốn.
(3) Tạo ra các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
Trình tự đúng của các bước là:
  A - 
(1) → (2) → (3).
  B - 
(2) → (3) → (1).
  C - 
(3) → (1) → (2).
  D - 
(3) → (2) → (1).
3-
Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:
  A - 
gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
  B - 
vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
  C - 
gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).
  D - 
gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P).
4-
Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật?
  A - 
Giao phối không ngẫu nhiên và di - nhập gen.
  B - 
Đột biến và chọn lọc tự nhiên.
  C - 
Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
  D - 
Đột biến và di - nhập gen.
6-
Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.
  B - 
Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).
  C - 
Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.
  D - 
Trong quá trình nhân đôi ADN, có sự liên kết bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại.
7-
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sản lượng sinh vật sơ cấp tinh (sản lượng thực tế để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng)?
  A - 
Những hệ sinh thái có sức sản xuất cao nhất, tạo ra sản lượng sơ cấp tinh lớn nhất là các hoang mạc và vùng nước của đại dương thuộc vĩ độ thấp.
  B - 
Trong sinh quyển, tổng sản lượng sơ cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái dưới nước lớn hơn tổng sản lượng sơ cấp tinh được hình thành trong các hệ sinh thái trên cạn.
  C - 
Sản lượng sơ cấp tinh bằng sản lượng sơ cấp thô trừ đi phần hô hấp của thực vật.
  D - 
Những hệ sinh thái như hồ nông, hệ cửa sông, rạn san hô và rừng ẩm thường xanh nhiệt đới thường có sản lượng sơ cấp tinh thấp do có sức sản xuất thấp.
8-
Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do.....
  A - 
hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định.
  B - 
một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.
  C - 
hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.
  D - 
một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
9-
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật?
  A - 
Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh là sự biến tướng của quan hệ con mồi - vật ăn thịt.
  B - 
Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh cảnh.
  C - 
Trong tiến hoá, các loài gần nhau về nguồn gốc thường hướng đến sự phân li về ổ sinh thái của mình.
  D - 
Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hoá.
10-
Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1.
Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì.....
  A - 
alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
  B - 
tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.
  C - 
tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.
  D - 
alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 37
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 190
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 02
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 Lần 2 - Phân Ban - Phần 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 33
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 35
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 36
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 40
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 75
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 41
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 173
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Phân Ban - Phần 04
Đề Thi Đại Học 2008 - Sinh Học - Bài 02
Đề Thi Đại Học 2007 - Sinh Học - Bài 05
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Phổ Thông - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 164
Đề Thi Đại Học 2011 - Sinh Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 62
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 186
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 94
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2011 - Giáo Dục Thường Xuyên - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 132
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 50
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2008 - Bổ Túc - Phần 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 102
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi - Bài 95
Đề Thi Tốt Nghiệp Sinh Học 2009 - Phổ Thông - Phần 05
Di Truyền Học - Các Quy Luật Di Truyền - Đề 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters