Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:14:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ:
  A - 
Tổng hợp prôtêin
  B - 
Chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể
  C - 
Cung cấp năng lượng
  D - 
Cả a, b và c
2-
Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt:
  A - 
Hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống
  B - 
Có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có
  C - 
Nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không
  D - 
Có ribôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ribôxom bám ở ngoài màng
3-
Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là:
  A - 
Hồng cầu
  B - 
Biểu bì da
  C - 
Bạch cầu
  D - 
4-
Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là:
  A - 
Ribôxom
  B - 
Bộ máy gongi
  C - 
Lưới nội chất
  D - 
Ti thể
5-
Ở người, loại tế bào có nhiều ti thể nhất là:
  A - 
Tế bào biểu bì
  B - 
Hồng cầu
  C - 
Tế bào cơ tim
  D - 
Bạch cầu
6-
Ribôxôm định khu:
  A - 
Trên bộ máy Gôngi
  B - 
Trong lục lạp
  C - 
Trên mạng lưới nội chất hạt
  D - 
Trên mạng lưới nội chất trơn
7-
Lục lạp là loại bào quan chỉ có ở tế bào:
  A - 
Thực vật
  B - 
Động vật
  C - 
Vi khuẩn
  D - 
Nấm
8-
Các bào quan có axitnucleic là:
  A - 
Ti thể và không bào
  B - 
Không bào và lizôxôm
  C - 
Lạp thể và lizôxôm
  D - 
Ti thể và lạp thể
9-
Số lượng lục lạp và ti thể trong tế bào được gia tăng nhờ:
  A - 
Tổng hợp mới
  B - 
Phân chia
  C - 
Di truyền
  D - 
Sinh tổng hợp mới và phân chia
10-
Tế bào thực vật không có trung tử nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ:
  A - 
Các vi ống
  B - 
Ti thể
  C - 
Lạp thể
  D - 
Mạch dẫn
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 99
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 64
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 102
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 100
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 68
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 72
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 47
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 109
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 118
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters