WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 69
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:58:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng là:
  A - 
Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hidrô, vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh.
  B - 
Các vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn lam , tảo đơn bào.
  C - 
Nấm, động vật nguyên sinh, vi khuẩn không chứa lưu huỳnh.
  D - 
Nấm và tất cả các vi khuẩn.
2-
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn
  A - 
Phổ biến bằng hình thức nguyên phân.
  B - 
Chủ yếu bằng hình thức giảm phân.
  C - 
Không có sự hình thành thoi phân bào.
  D - 
Có sự hình thành thoi phân bào.
3-
Quá trình ôxi hóa các phân tử hữu cơ, mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là:
  A - 
Hô hấp hiếu khí
  B - 
Lên men
  C - 
Hô hấp
  D - 
Hô hấp kị khí.
4-
Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng là:
  A - 
Chỉ có chết mà không có sinh.
  B - 
Số được sinh ra nhiều hơn số chết đi.
  C - 
Số được sinh ra bằng số chết đi.
  D - 
Số chết đi nhiều hơn số được sinh ra.
5-
Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành ở pha
  A - 
cân bằng
  B - 
log.
  C - 
lag.
  D - 
suy vong
6-
Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bào tạo ra
  A - 
4 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
  B - 
2 tế bào con, mỗi tế bào có n NST.
  C - 
4 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.
  D - 
2 tế bào con, mỗi tế bào có 2n NST.
7-
Sản phẩm của quá trình lên men rượu là
  A - 
etanol và O2.
  B - 
etanol và CO2.
  C - 
nấm men rượu và O2.
  D - 
nấm men rượu và CO2.
8-
Vi sinh vật ký sinh trong động vật thuộc nhóm vi sinh vật
  A - 
ưa nhiệt.
  B - 
ưa ấm.
  C - 
ưa lạnh.
  D - 
ưa axit.
9-
Loại bào tử không phải bào tử sinh sản của vi khuẩn là
  A - 
nội bào tử
  B - 
ngoại bào tử.
  C - 
bào tử đốt.
  D - 
bào tử trần
10-
Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra vào kỳ
  A - 
đầu I.
  B - 
giữa I.
  C - 
sau I.
  D - 
đầu II.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 17
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 55
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 36
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 74
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 81
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 87
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 07
Giới thiệu các giới sinh vật - Đề 1
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 43
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 78
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 34
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 57
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 113
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 109
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters