Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 67
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:52:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Point out the error in the following program.
#include<stdio.h>

int main()
{
  fprintf("IndiaBIX");
  printf("%.ef", 2.0);
  return 0;
}

  A - 
Error: unknown value in printf() statement.
  B - 
Error: in fprintf() statement.
  C - 
No error and prints "IndiaBIX"
  D - 
No error and prints "2.0"
2-
Point out the error in the following program.
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char str1[] = "Learn through IndiaBIX\0.com", str2[120];
  char *p;
  p = (char*) memccpy(str2, str1, 'i', strlen(str1));
  *p = '\0';
  printf("%s", str2);
  return 0;
}

  A - 
Error: in memccpy statement
  B - 
Error: invalid pointer conversion
  C - 
Error: invalid variable declaration
  D - 
No error and prints "Learn through Indi"
3-
Point out the error in the following program.
#include<stdio.h>

int main()
{
  char str[] = "IndiaBIX";
  printf("%.#s %2s", str, str);
  return 0;
}

  A - 
Error: in Array declaration
  B - 
Error: printf statement
  C - 
Error: unspecified character in printf
  D - 
No error
4-
It is necessary that for the string functions to work safely the strings must be terminated with '\0'.
  A - 
True
  B - 
False
5-
FILE is a structure suitably typedef'd in "stdio.h".
  A - 
True
  B - 
False
6-
ftell() returns the current position of the pointer in a file stream.
  A - 
True
  B - 
False
7-
Data written into a file using fwrite() can be read back using fscanf()
  A - 
True
  B - 
False
8-
If the two strings are found to be unequal then strcmp returns difference between the first non-matching pair of characters.
  A - 
True
  B - 
False
9-
Will the program outputs "IndiaBIX.com"?
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
  char str1[] = "IndiaBIX.com";
  char str2[20];
  strncpy(str2, str1, 8);
  printf("%s", str2);
  return 0;
}

  A - 
Yes
  B - 
No
10-
The prototypes of all standard library string functions are declared in the file string.h.
  A - 
Yes
  B - 
No
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Đề Xuất
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 20
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 14
Trắc nghiệm Linux - Bài 58
Trắc Nghiệm C++ - Bài 07
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 02
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 26
Trắc Nghiệm Java - Bài 51
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 10
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 06
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 80
Trắc nghiệm Linux - Bài 52
Trắc nghiệm XML - Bài 15
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 07
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 25
Trắc Nghiệm C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 40
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters