WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm CSS - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:26:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
CSS là viết tắt của?
  A - 
Creative Style Sheets
  B - 
Computer Style Sheets
  C - 
Cascading Style Sheets
  D - 
Colorful Style Sheets
2-
Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dạng nào sau đây?
  A - 
<style src="mystyle.css">
  B - 
<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
  C - 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai.
3-
Đặt dạng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file xHTML?
  A - 
In the <body> section
  B - 
In the <head> section
  C - 
At the top of the document
  D - 
At the end of the document
4-
Tag nào định nghĩa CSS ở ngay trong file xHTML?
  A - 
<css>
  B - 
<script>
  C - 
<style>
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai.
5-
Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:
The top border = 10 pixels
The bottom border = 5 pixels
The left border = 20 pixels
The right border = 1pixel?
  A - 
border-width:5px 20px 10px 1px
  B - 
border-width:10px 5px 20px 1px
  C - 
border-width:10px 1px 5px 20px
  D - 
border-width:10px 20px 5px 1px
6-
Dạng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?
  A - 
body {color: black}
  B - 
{body;color:black}
  C - 
body:color=black
  D - 
{body:color=black(body}
7-
Dạng nào thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS?
  A - 
/* this is a comment */
  B - 
// this is a comment //
  C - 
’ this is a comment
  D - 
// this is a comment
8-
Dạng nào dùng để thay đổi màu nền?
  A - 
color:
  B - 
bgcolor:
  C - 
background-color:
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai.
9-
Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1> ?
  A - 
h1.all {background-color:#FFFFFF}
  B - 
h1 {background-color:#FFFFFF}
  C - 
all.h1 {background-color:#FFFFFF}
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai.
10-
Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?
  A - 
text-color=
  B - 
fgcolor:
  C - 
color:
  D - 
text-color:
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 31
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 02
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 45
Trắc Nghiệm Java - Bài 15
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 13
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 21
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 25
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 12
Trắc nghiệm XML - Bài 09
Trắc nghiệm C++ - Bài 11
Trắc nghiệm Linux - Bài 61
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 02
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 20
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 11
Trắc nghiệm Linux - Bài 40
Trắc Nghiệm Java - Bài 14
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters