Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:32:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following commands can be used to go to the 25th line of a file in vi?
  A - 
25G
  B - 
G25
  C - 
.25
  D - 
g25
2-
A system is going to have its memory and CPU upgraded. This information will be created in Linux in which of the following?
  A - 
The /dev/hwinfo.conf file
  B - 
The /etc/hwinfo.conf file
  C - 
The /usr/src/linux/devices directory
  D - 
The /proc directory
3-
A user wants the script name1 to process the contents of the file "name2", then redirect the output to the program name3. Which if the following shell commands will do this?
  A - 
name1 > name2 | name 3
  B - 
name1 | name2 < name3
  C - 
name1 < name2 | name3
  D - 
name1 | name2 > name3
4-
A Linux system is planned to have both an Ethernet card and a modem. On each of these networks the IP addresses are dynamically assigned. Which if the following services should be considered for installation?
  A - 
Pump
  B - 
Rounted
  C - 
SNMP
  D - 
DNS
5-
Which of the following commands can be used to create new directories?
  A - 
ls
  B - 
rm
  C - 
mkdir
  D - 
mv
6-
The system administrator needs to create two new groups, 'develop' and 'admin'. Which of the following should be done to accomplish this?
  A - 
Enter the group data in the /etc/group.conf file.
  B - 
Use the groupadd command.
  C - 
Use the newgrp command.
  D - 
Use the creategroup command.
7-
Which of the following commands is used to set default file permissions for any newly created file?
  A - 
fmask
  B - 
umask
  C - 
createMask
  D - 
mask
8-
A customer wants to backup her entire Website into a file. Which if the following commands would best accomplish this?
  A - 
tar –cvf /dev/st0/web.tar /home/httpd/
  B - 
tar –cvf www.tar /home/httpd/
  C - 
tar –cvf /home/httpd /dev/st0
  D - 
tar cvf /home/httpd/ webbackup.tar
9-
What does the lpq command do?
  A - 
Removes a print job.
  B - 
Prints a file.
  C - 
Sets up a printer on the system.
  D - 
Shows status of the print queue.
10-
What command, when issued from a non-root user, will remove all files from the /tmp directory by prompting the user for the root password?
  A - 
su "rm 'rf /tmp*"
  B - 
su –c "rm –rf /tmp*"
  C - 
cirtmp
  D - 
rm –rf /tmp/* -su
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Đề Xuất
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 24
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 40
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 09
Trắc Nghiệm Java - Bài 47
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 09
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 73
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 34
Trắc nghiệm C++ - Bài 13
Trắc Nghiệm C++ - Bài 08
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 07
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 43
Trắc Nghiệm C# - Bài 52
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 04
Trắc nghiệm XML - Bài 11
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 11
Trắc nghiệm Linux - Bài 54
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters