WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:15:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bề dày của quyển vở là 4mm. Một chồng vở gồm 9 quyển vở như thế. Chồng vở đó cao bao nhiêu mi-li-mét?

  A - 
40mm
  B - 
35mm
  C - 
36mm
  D - 
46mm
2-
2m bằng bao nhiêu cm?
  A - 
200cm
  B - 
100cm
  C - 
20cm
  D - 
2cm
3-
Xe thứ nhất chở 500kg gạo, xe thứ hai chứa nhiều hơn xe thứ nhất 100kg gạo. Vậy xe thứ hai chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  A - 
500kg
  B - 
100kg
  C - 
600kg
  D - 
400kg
4-
Tính độ dài đường gấp khúc MNPQS bên dưới

  A - 
10cm
  B - 
13cm
  C - 
11cm
  D - 
16cm
5-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số khác nhau?
  A - 
10
  B - 
18
  C - 
8
  D - 
11
6-
Tìm một số có 2 chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.
  A - 
75
  B - 
39
  C - 
93
  D - 
94
7-
Hình bên dưới có bao nhiêu tam giác?

  A - 
5
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
8
8-
Thực hiện phép tính:
593 - 241 = ?
  A - 
352
  B - 
412
  C - 
108
  D - 
301
9-
Thực hiện phép tính:
5m + 45m = ?
  A - 
40m
  B - 
60m
  C - 
50m
  D - 
70m
10-
Mẹ có 27 lít nước mắm chia đều vào 3 can. Mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?
  A - 
7 lít
  B - 
8 lít
  C - 
9 lít
  D - 
10 lít
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters