WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:06:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 30mm. Tính chu vi của hình vuông đó.

  A - 
120mm
  B - 
110mm
  C - 
100mm
  D - 
140mm
2-
1dm bằng bao nhiêu mm?
  A - 
100mm
  B - 
10mm
  C - 
200mm
  D - 
30mm
3-
Thực hiện phép tính:
235 + 303 = ?
  A - 
500
  B - 
508
  C - 
538
  D - 
510
4-
Thực hiện phép tính:
67m - 24m = ?
  A - 
40m
  B - 
30m
  C - 
25m
  D - 
43m
5-
Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu đoạn thẳng?

  A - 
10
  B - 
16
  C - 
18
  D - 
20
6-
Toán đi câu cá về. Văn hỏi Toán câu được bao nhiêu con cá. Toán liền đố Văn: số cá tớ câu được gồm 6 con không có đầu, 9 con không có đuôi và 8 con bị chặt đôi. Đố cậu biết tớ câu được bao nhiêu con cá?
Văn nghĩ mãi không ra, bạn có thể giúp được Văn trả lời Toán câu được bao nhiêu con cá không?
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
3
7-
Lan có một số ảnh, Lan cho Cúc một nửa số tấm ảnh của mình. Sau đó Hồng lại cho Lan 3 tấm ảnh, vì vậy Lan có tất cả 8 tấm ảnh. Vậy lúc đầu Lan có bao nhiêu tấm ảnh?
  A - 
5
  B - 
8
  C - 
10
  D - 
12
8-
Cho các chữ số: 0, 3, 5 và 8. Có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
  A - 
8
  B - 
10
  C - 
6
  D - 
9
9-
Chỉ với 12 que diêm bạn có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình tam giác?
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
8
10-
Thay các chữ cái bằng các chữ số thích hợp:
9b7 - a42 = 34c
  A - 
a = 8; b = 6; c = 5
  B - 
a = 6; b = 8; c = 5
  C - 
a = 5; b = 8; c = 6
  D - 
a = 8; b = 5; c = 6
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters