WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Microsoft Exchange Server 2010 - Test 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:18:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
You have an Exchange Server 2010 organization named Contoso.com.
Your organization contains the following:
∙Two Client Access Servers named CAS1.contoso.com and CAS2.contoso.com.
∙A Client Access array named array1.contoso.com.
∙An Outlook Anywhere external URL that is set to oa.contoso.com
You need to issue an X.509 certificate for Outlook Anywhere on CAS1.contoso.com.
What domain name should you specify for the certificate?
  A - 
contoso.com
  B - 
oa.contoso.com
  C - 
CAS1.contoso.com
  D - 
OWA.contoso.com
2-
You have an Exchange Server 2010 organization.
All users on the network run Microsoft Office Outlook 2010 to access their mailboxes. Outlook 2010
is configured for Outlook Anywhere by using Autodiscover.
You create a Client Access server array named outlook.contoso.com.
You verify that all computers can connect to outlook.contoso.com.
You discover that users do not connect to the Client Access server array name from Outlook 2010.
You need to ensure that all users connect to the Client Access server array to access their mailboxes.
What should you do?
  A - 
Modify the authentication settings of the RPC virtual directory.
  B - 
Modify the RPC Client Access server property of the mailbox databases.
  C - 
Set the Outlook Anywhere FQDN to outlook.contoso.com.
  D - 
Set the external URL of the Exchange Web Services virtual directory to https://outlook.contoso.com/ews.
3-
You purchase a wildcard certificate.
You plan to use the certificate for Outlook Anywhere.
You need to configure an Exchange organization to use the certificate.
What should you do first?
  A - 
From the Exchange Management Shell, modify the properties of the WEB Outlook Provider.
  B - 
From the Exchange Management Shell, modify the properties of the EXPR Outlook Provider.
  C - 
From the Internet Information Services (IIS) Manager, modify the properties of the RPC virtual directory.
  D - 
From the Internet Information Services (IIS) Manager, modify the properties of the Autodiscover virtual directory.
4-
You have an Exchange Server 2010 organization. All users access their mailboxes by using Microsoft Office Outlook 2007, Outlook Anywhere, and Autodiscover.
You need to prevent users who have computers that are joined to the domain from being prompted for authentication when they use Outlook Anywhere. All other users must be prompted for authentication when they use Outlook Anywhere. What should you do?
  A - 
Configure Outlook Anywhere to use Basic authentication. Enable Basic authentication and NTLM authentication on the RPC virtual directory.
  B - 
Configure Outlook Anywhere to use Basic authentication. Enable Basic authentication and NTLM authentication on the RpcWithCert virtual directory.
  C - 
Configure Outlook Anywhere to use NTLM authentication. Enable Basic authentication and NTLM authentication on the RPC virtual directory.
  D - 
Configure Outlook Anywhere to use NTLM authentication. Enable Basic authentication and NTLM authentication on the RpcWithCert virtual directory.
5-
You have an Exchange Server 2010 organization.
You need to prevent a user named User1 from using Outlook Web App (OWA) to access his mailbox.
What should you do?
  A - 
Create a new OWA mailbox policy.
  B - 
Modify the default OWA mailbox policy.
  C - 
From the properties of User1’s mailbox, modify the mailbox settings.
  D - 
From the properties of User1’s mailbox, modify the mailbox features.
6-
Your company’s organization is authoritative for the contoso.com domain.
Your network contains a Windows Server 2008 R2 certification authority (CA).
You have an Exchange Server 2010 server named Server1. Server1 has the Client Access, Hub Transport, and Mailbox server roles installed.
You plan to create a Federated Sharing relationship between your company and another company named Northwind Traders. Northwind Traders has an internal root CA. You need to install a certificate that can be used to create the federated trust. The solution must minimize costs. What should you do from Server1?
  A - 
Generate a selfsigned certificate.
  B - 
Request a Computer certificate from the contoso.com CA .
  C - 
Create a computer certificate request and submit the request to a thirdparty trusted CA .
  D - 
Create a computer certificate request and submit the request to the Northwind Traders CA .
7-
You have an Exchange Server 2010 organization. The organization is authoritative for a domain named nwtraders.com. You create a federated trust. You need to ensure that the federated partner servers can locate the Client Access servers in the organization. Which record should you create in the external DNS zone?
  A - 
a CNAME record for nwtraders.com
  B - 
a TXT record for nwtraders.com
  C - 
an A record for autodiscover.nwtraders.com
  D - 
an SRV record for _federation._TCP.nwtraders.com
8-
You have an Exchange Server 2010 organization. You need to prevent users from changing their password by using Outlook Web App (OWA). What should you do?
  A - 
From the Exchange Management Console (EMC), modify the authentication settings of the ECP virtual directory.
  B - 
From the Exchange Management Console (EMC), modify the segmentation settings of the OWA virtual directory.
  C - 
From the Internet Information Services (IIS) Manager, modify the application settings of the ECP virtual directory.
  D - 
From the Internet Information Services (IIS) Manager, modify the authentication settings of the OWA virtual directory.
9-
You have an Exchange Server 2010 organization.
You need to prevent users on the network from enabling text message notification to their Windows mobile devices.
What should you configure?
  A - 
a Group Policy administrative template
  B - 
an Exchange ActiveSync mailbox policy
  C - 
an Outlook Web App Mailbox policy
  D - 
an RMS template
10-
You have an Exchange Server 2010 organization that contains two Active Directory sites named Site1 and Site2. Only Site1 is connected to the Internet. Site1 contains five Client Access servers and a Client Access array named array1.contoso.com.
Users connect to their mailboxes by using Outlook Web App from the internal network and from the Internet.
You plan to deploy two Client Access servers and a Client Access array in Site2.
You need to configure the namespaces for the OWA virtual directories.
What should you do for all the Client Access servers in Site2?
  A - 
Set the InternalURL to array2.contoso.com. Set the ExternalURL to $null.
  B - 
Set the InternalURL to array2.contoso.com. Set the ExternalURL to array1.contoso.com.
  C - 
Set the InternalURL to the Client Access server name. Set the ExternalURL to $null.
  D - 
Set the InternalURL to the Client Access server name. Set the ExternalURL to array1.contoso.com.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 01
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 24
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 18
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 04
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 02
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 19
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 63
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 15
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 86
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 74
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 16
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 06
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 17
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 23
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 31
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 01
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 10
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 14
CCNA Exam 640 - 802 - Test 38
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 12
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 06
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 32
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 38
CCNA Exam 640-607 - Test 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters