Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hóa Vô Cơ - Đề 88
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:07:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các chất: Al, Zn, Cr, Fe, K, Mg, Ca, Si, Cl2, NO2, H2, N2O, CO, CO2, SiO2, Cu(OH)2, Zn(OH)2, CuO, Na2O, Al2O3, số chất không tác dụng với dung dịch xút là:
  A - 
10
  B - 
9
  C - 
8
  D - 
7
2-
Cho các chất và ion: Fe2+, SO2, CO2, CO, H2, Cl2, F2, S, NO2, Fe3+, Fe3O4, Fe, HCl, H+, Cl-, S2-. Số chất và ion cho trên vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là:
  A - 
8
  B - 
10
  C - 
7
  D - 
9
3-
Đem hòa tan 3,24 gam Al trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng, có 2,24 lít khí duy nhất NO thoát ra (đktc) và dung dịch D. Đem cô cạn dung dịch D nhằm đuổi dung môi nước và axit còn dư, thu được m gam muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m là:(Al = 27; N = 13; O = 16; H = 1)
  A - 
25,56
  B - 
26,16
  C - 
21,3
  D - 
Một giá trị khác
4-
Thành phần chính của khoáng đôlômit (dolomite) là:
  A - 
CaCO3
  B - 
MgCO3
  C - 
Al2O3-SiO2
  D - 
CaCO3-MgCO3
5-
Thành phần chính của bôxit (bauxite) là:
  A - 
Fe2O3
  B - 
SiO2
  C - 
Al2O3
  D - 
FeCO3
6-
Thành phần chính của quặng photphorit (phosphorite) là:
  A - 
Ca3(PO4)2
  B - 
CaHPO4
  C - 
Ca(H2PO4)2
  D - 
CaF2
7-
Thành phần chính của quặng apatit (apatite) là:
  A - 
Ca3(PO4)2
  B - 
3Ca3(PO4)2.CaF2
  C - 
Ca(H2PO4)2
  D - 
Al2O3-Fe2O3-SiO2
8-
Hỗn hợp X gồm 3 kim loại là nhôm, sắt và đồng, trong đó số mol nhôm và sắt bằng nhau. Nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, có 5,6 lít H2 (đktc) thoát ra. Còn nếu cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đậm đặc, nguội thì có 8,96 lít khí duy nhất NO2 (đktc) tạo ra. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của m bằng bao nhiêu?(Al = 27; Fe = 56; Cu = 64)
  A - 
15,6
  B - 
18,8
  C - 
20,4
  D - 
21,1
9-
Hỗn hợp X gồm muối cacbonat và cacbonat axit của kim loại M hóa trị II. Cho 65,3 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl, có 8,96 lít CO2 (đktc) thoát ra. Đem cô cạn dung dịch thì thu được 62,4 gam muối khan. M là:(Ca = 40; Ba = 137; Cu = 64; Mg = 24)
  A - 
Ca
  B - 
Ba
  C - 
Cu
  D - 
Mg
10-
Trộn 100 ml dung dịch A (gồm 2 axit HCl và HBr) có pH = 1 với 100 mL dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/L), thu được 200 mL dung dịch B có pH = 12. Trị số của C là:
  A - 
0,06
  B - 
0,12
  C - 
0,6
  D - 
0,03
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hóa Đại Cương - Đề 10
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Đề Xuất
Hóa vô cơ - Đề 07
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 105
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 338
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 152
Hóa Vô Cơ - Đề 36
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 11
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 09
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 241
Hóa vô cơ - Đề 43
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 144
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 154
Hóa Vô Cơ - Đề 110
Hóa vô cơ - Đề 42
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 321
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 194
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 118
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 354
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 109
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 360
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 350
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters