Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:31:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 3, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2. Suy ra z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là:
  A - 
  B - 
  C - 
6
  D - 
Một kết quả khác
2-
Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 8 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
  A - 
2
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
3-
Với giả thiết câu 2, khi y = 5 thì giá trị tương ứng của x là:
  A - 
10
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
4-
Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích lần lượt là 10cm3 và 15cm3. Biết thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 52gam. Mỗi thanh kim loại sẽ nặng là:
  A - 
104gam và 156gam
  B - 
52gam và 78gam
  C - 
208gam và 312gam
  D - 
Một kết quả khác
5-
Một tam giác có ba góc tỉ lệ với 2, 3, 4. Số đo ba góc của tam giác là:
  A - 
400, 600, 800
  B - 
200, 600, 1000
  C - 
300, 600, 900
  D - 
Một kết quả khác
6-
Một tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và chu vi tam giác là 36cm. Độ dài ba cạnh tam giác là:
  A - 
3cm, 4cm, 5cm
  B - 
6cm, 8cm, 10cm
  C - 
9cm, 12cm, 15cm
  D - 
Một kết quả khác
7-
Trên một đồng hồ, khi kim giờ quay đúng một vòng thì số vòng kim phút quay được sẽ là:
  A - 
60
  B - 
12
  C - 
720
  D - 
Một kết quả khác
8-
Trên một đồng hồ, khi kim giờ quay đúng 2 vòng thì số vòng kim giây quay được là:
  A - 
86400
  B - 
43200
  C - 
36000
  D - 
Một kết quả khác
9-
Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y, biết rằng khi x = 6 thì y = 5. Hệ số tỉ lệ nghịch a của y đối với x là:
  A - 
  B - 
  C - 
30
  D - 
Một kết quả khác
10-
Với giả thiết của câu 9, khi x = 10 thì giá trị tương ứng của y là:
  A - 
3
  B - 
10
  C - 
0,3
  D - 
Một kết quả khác
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Tam giác - Bài 11
Biểu Thức Đại Số - Bài 05
Tam giác - Bài 18
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Tam giác - Bài 08
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tam giác - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 04
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 06
Biểu Thức Đại Số - Bài 02
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 05
Tam giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 03
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters