Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09

Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:48:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một xe máy đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Long Khánh với vận tốc 16km/h. Hỏi khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh – Long Khánh là bao nhiêu kilomet? Biết rằng thời gian xe máy đi và về hết 10 giờ.
  A - 
65km
  B - 
80km
  C - 
90km
  D - 
100km
2-
Tìm các giá trị của biến số x để công thức của hàm số có nghĩa:
  A - 
x ≥ 4
  B - 
x < −4
  C - 
x > −4
  D - 
x ≤ 4
3-
Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số y = (m − 3)x đi qua điểm M(−1; 6)
  A - 
m = −2
  B - 
m = 2
  C - 
m = 4
  D - 
m = −3
4-
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm M(0 ; 4) và N(3 ; 0). Diện tích của tam giác OMN là:
  A - 
5(dvdt)
  B - 
6(dvdt)
  C - 
10(dvdt)
  D - 
12(dvdt)
5-
Đường thẳng (D) trên hình vẽ bên là đồ thị của hàm số:

  A - 
y = −3x
  B - 
y = 2x
  C - 
  D - 
6-
Điểm nào sau đây thuộc đồ thị D của hàm số
  A - 
M(3 ; 5)
  B - 
  C - 
M(−3 ; −5)
  D - 
M(−3 ; 5)
7-
Đường thẳng nào sau đây là đồ thị của hàm số


  A - 
(D1)
  B - 
(D2)
  C - 
(D3)
  D - 
(D4)
8-
Tìm tọa độ điểm M, biết rằng điểm M nằm trên trục hoành và thuộc đồ thị của hàm số . Câu nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tìm toạn độ điểm P, biết rằng điểm P nằm trên trục tung và thuộc đồ thị của hàm số . Câu nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
P(0; −2)
  C - 
  D - 
10-
Cho hàm số y = f(x) = mx4 (m ≠ 0). Tìm m biết f(2) = 16. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
m = 1
  B - 
m = −1
  C - 
m = 4
  D - 
m = −2
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Tam giác - Bài 05
Tam giác - Bài 12
Tam giác - Bài 08
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 03
Tam giác - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Tam giác - Bài 06
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Tam giác - Bài 18
Tam giác - Bài 02
Tam giác - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters