WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 36
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:53:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following operators cannot be overloaded?
  A - 
[]
  B - 
->
  C - 
?:
  D - 
*
2-
In which of the following a virtual call is resolved at the time of compilation?
  A - 
From inside the destructor.
  B - 
From inside the constructor.
  C - 
From inside the main().
  D - 
Both A and B.
3-
Which of the following statements regarding inline functions is correct?
  A - 
It speeds up execution.
  B - 
It slows down execution.
  C - 
It increases the code size.
  D - 
Both A and C.
4-
Which one of the following is the correct way to declare a pure virtual function?
  A - 
virtual void Display(void){0};
  B - 
virtual void Display = 0;
  C - 
virtual void Display(void) = 0;
  D - 
void Display(void) = 0;
5-
Which of the following header file includes definition of cin and cout?
  A - 
iostream.h
  B - 
iomanip.h
  C - 
ostream.h
  D - 
istream.h
6-
Which of the following keyword is used to overload an operator?
  A - 
overload
  B - 
operator
  C - 
friend
  D - 
override
7-
What will happen if a class is not having any name?
  A - 
It cannot have a destructor.
  B - 
It cannot have a constructor.
  C - 
It is not allowed.
  D - 
Both A and B.
8-
Which inheritance type is used in the class given below?
class A : public X, public Y
{}
  A - 
Multilevel inheritance
  B - 
Multiple inheritance
  C - 
Hybrid inheritance
  D - 
Hierarchical Inheritance
9-
Which one of the following is correct about the statements given below?
1/ All function calls are resolved at compile-time in Procedure Oriented Programming.
2/ All function calls are resolved at compile-time in OOPS.
  A - 
Only II is correct.
  B - 
Both I and II are correct.
  C - 
Only I is correct.
  D - 
Both I and II are incorrect.
10-
Which of the following is an invalid visibility label while inheriting a class?
  A - 
public
  B - 
private
  C - 
protected
  D - 
friend
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 34
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 26
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 10
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 78
Trắc nghiệm XML - Bài 21
Trắc Nghiệm Java - Bài 13
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 09
Trắc Nghiệm C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 06
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 05
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 35
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 17
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 11
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 15
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 45
Trắc Nghiệm C# - Bài 33
Trắc nghiệm C++ - Bài 12
Trắc nghiệm XML - Bài 03
Trắc Nghiệm Java - Bài 48
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters