WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 115
Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:35:35 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The classroom is still very dirty. I don’t think it ................(clean).
  A - 
has been cleaned
  B - 
has be clean
  C - 
had cleaned
  D - 
cleaned
2-
.............(Lie) on the beach on a sunny day is pleasant.
  A - 
Lie
  B - 
Lie to
  C - 
Lying
  D - 
Lyiing
3-
After .........(shout) for help, she .............(take) off her shoes and ..............(jump) in ...............(save) him.
  A - 
shout-took-jumped-to save
  B - 
shouting-take-jumped-to save
  C - 
shouting-took-jump-save
  D - 
shouting-took-jumped-to save
4-
Once you .............(try) Gloswhite toothpaste, you ...............(never use) anything else.
  A - 
have tried-will never use
  B - 
tried-will never use
  C - 
have tried-never use
  D - 
have try-will never used
5-
.............(Write) the letter, she put it in an envelope.
  A - 
Had been written
  B - 
Having written
  C - 
Written
  D - 
Write
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 715
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 598
English 9 - Test 645
English 9 - Test 623
English 9 - Test 646
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
Đề Xuất
English 9 - Test 275
English 9 - Test 349
English 9 - Test 690
English 9 - Test 625
English 9 - Test 127
English 9 - Test 474
English 9 - Test 206
English 9 - Test 229
English 9 - Test 82
English 9 - Test 280
English 9 - Test 216
English 9 - Test 307
English 9 - Test 309
English 9 - Test 151
English 9 - Test 738
English 9 - Test 717
English 9 - Test 236
English 9 - Test 04
English 9 - Test 578
English 9 - Test 722
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters