Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 119
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:39:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
In the briefcase you will find a map, a file and a calculator.
The briefcase...............................................................................
  A - 
The briefcase contains a map, a file and a calculator.
  B - 
The briefcase contain a map, a file and a calculator.
  C - 
The briefcase has contains a map, a file and a calculator.
  D - 
The briefcase had been contain a map, a file and a calculator.
2-
Pierre emigrated to Brazil in 1991 and is still there.
Pierre has ...........................................................................
  A - 
Pierre has be living in Brazil for 1991.
  B - 
Pierre has been live in Brazil since 1991.
  C - 
Pierre has been lived in Brazil for 1991.
  D - 
Pierre has been living in Brazil since 1991.
3-
Are you sure that jacket is the right size for you?
Does that jacket .................................................................?
  A - 
Does that jacket really fitting you?
  B - 
Does that jacket really fited to you?
  C - 
Does that jacket really fit you?
  D - 
Does that jacket really fit with you?
4-
There may be some delay in obtaining the permit.
Perhaps there ................................................................................
  A - 
Perhaps there will be some delay in obtaining the permit.
  B - 
Perhaps there can been some delay in obtaining the permit.
  C - 
Perhaps there will been some delayed in obtaining the permit.
  D - 
Perhaps there has be some delayed in obtaining the permit.
5-
I gave Ted the message, but he already knew about it.
I needn't .......................................................................................
  A - 
I needn't have given Ted the message because he already knew about it.
  B - 
I needn't having given Ted the message because he already know about it.
  C - 
I needn't have given Ted the message because he already has known about it.
  D - 
I needn't give Ted the message because he already to knew about it.
6-
He is a fascinating lecturer because he knows a lot about his subject.
His wide .....................................................................................
  A - 
His wide knowledge of his subject has make him is a fascinating lecturer.
  B - 
His wide knowledge of his subject making him is a fascinating lecturer.
  C - 
His wide knowledge of his subject makes him is a fascinating lecturer.
  D - 
His wide knowledge of his subject made him is a fascinating lecturer.
7-
I'd prefer you to sign the contract without any further delay.
I'd rather .........................................................................
  A - 
I'd prefer you to sign the contract without any further delay.
  B - 
I'd prefer you to signed the contract without any further delay.
  C - 
I'd prefer you have sign the contract without any further delay.
  D - 
I'd prefer you had been sign the contract without any further delay.
8-
Lola said she was sorry she had not attended the meeting.
Lola apologized for ................................................................
  A - 
Lola apologized for have be attended the meeting.
  B - 
Lola apologized for not having attended the meeting.
  C - 
Lola apologized for not have been attended the meeting.
  D - 
Lola apologized for not hasing attended the meeting.
9-
We know that feudalism lasted for hundreds of years in Europe.
Feudalism ..................................................................................
  A - 
Feudalism known to have lasted for hundreds of years in Europe.
  B - 
Feudalism does known to have lasted for hundreds of years in Europe.
  C - 
Feudalism is know to have lasted for hundreds of years in Europe.
  D - 
Feudalism is known to have lasted for hundreds of years in Europe.
10-
I was very sorry I wasn't able to see him off at the station.
If only ...................................................................................
  A - 
If only I had been able to see him off at the station.
  B - 
If only I have able to see him off at the station.
  C - 
If only I had been able to seeing him off at the station.
  D - 
If only I had be able to saw him off at the station.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 278
English 9 - Test 736
English 9 - Test 115
English 9 - Test 119
English 9 - Test 220
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 638
English 9 - Test 695
English 9 - Test 610
English 9 - Test 646
English 9 - Test 623
English 9 - Test 715
English 9 - Test 598
English 9 - Test 90
English 9 - Test 645
English 9 - Test 68
Đề Xuất
English 9 - Test 356
English 9 - Test 599
English 9 - Test 01
English 9 - Test 62
English 9 - Test 299
English 9 - Test 250
English 9 - Test 443
English 9 - Test 193
English 9 - Test 368
English 9 - Test 469
English 9 - Test 662
English 9 - Test 694
English 9 - Test 73
English 9 - Test 180
English 9 - Test 109
English 9 - Test 249
English 9 - Test 276
English 9 - Test 341
English 9 - Test 330
English 9 - Test 433
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters