Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 499
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:37:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He was accused _________ stealing a Honda.
  A - 
of
  B - 
in
  C - 
to
  D - 
with
2-
Vietnam becomes ________ to foreign tourists
  A - 
most and most
  B - 
much and more attractive
  C - 
the more attractive
  D - 
more and more attractive
3-
Joe is _________ of the two students.
  A - 
the quietest
  B - 
quieter
  C - 
the quieter
  D - 
quietest
4-
A: Which team do you support?
B: We’d like ____________.
  A - 
the Tigers win
  B - 
that the Tigers win
  C - 
the Tigers will win
  D - 
the Tigers to win
5-
If they had enough time, they _____ head south.
  A - 
will
  B - 
can
  C - 
must
  D - 
might
6-
If I ____ get a pole, I’ll go fishing.
  A - 
can
  B - 
could
  C - 
may
  D - 
might
7-
If you had a chance, _____ you go fishing?
  A - 
did
  B - 
may
  C - 
would
  D - 
do
8-
Gold ______ in California in the nineteenth century.
  A - 
was discovered
  B - 
has been discovered
  C - 
was discover
  D - 
they discovered
9-
______ shoes are always of various types.
  A - 
Woman’s
  B - 
Womans’
  C - 
Women’s
  D - 
Womens’
10-
A: How much money did you spend?
B: As much as there ___________.
  A - 
were
  B - 
has
  C - 
was
  D - 
have
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 610
English 9 - Test 736
English 9 - Test 278
English 9 - Test 119
English 9 - Test 220
English 9 - Test 115
English 9 - Test 638
English 9 - Test 522
English 9 - Test 523
English 9 - Test 289
English 9 - Test 43
English 9 - Test 68
English 9 - Test 598
English 9 - Test 646
English 9 - Test 695
English 9 - Test 697
English 9 - Test 623
Đề Xuất
English 9 - Test 490
English 9 - Test 44
English 9 - Test 101
English 9 - Test 476
English 9 - Test 09
English 9 - Test 440
English 9 - Test 647
English 9 - Test 136
English 9 - Test 400
English 9 - Test 556
English 9 - Test 45
English 9 - Test 197
English 9 - Test 545
English 9 - Test 299
English 9 - Test 530
English 9 - Test 691
English 9 - Test 348
English 9 - Test 217
English 9 - Test 704
English 9 - Test 160
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters