Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 53
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:56:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 1 2 3.
  B - 
The program will print the output 2 3 4.
  C - 
The program will print the output 0 1 2.
  D - 
It will result in a compile time error.
2-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 1 2 3 4 5.
  B - 
The program will print the output 2 4 6 8 10.
  C - 
The program will print the output 1 1 1 1 1.
  D - 
It will result in a compile time error.
3-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
It will result in a compile time error.
  B - 
The program will print the output 5 5 5 8.
  C - 
The program will print the output 5 5 8 8.
  D - 
The program will print the output 5 5 5 5.
4-
What will be the output of the following program?

  A - 
2 3 6
  B - 
4 4 7
  C - 
4 5 8
  D - 
3 4 6
5-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
It will result in a compile time error.
  B - 
The program will print the output 64 9.
  C - 
The program will print the output 64 10.
  D - 
The program will print the output 64 11.
6-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 50 50.
  B - 
The program will print the two garbage values.
  C - 
It will result in a compile time error.
  D - 
The program will print nothing.
7-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 10 10.
  B - 
The program will print the output 10 11.
  C - 
The program will print the output 11 10.
  D - 
The program will print the output 11 11.
8-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 100 10.
  B - 
The program will print the output 100 100.
  C - 
The program will print the output 100 garbage.
  D - 
The program will print two garbage values.
9-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 10 10.
  B - 
The program will print the output 10 11.
  C - 
The program will print the output 11 11.
  D - 
The program will print the output 11 10.
10-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
It will result in a compile time error.
  B - 
The program will print two garbage values.
  C - 
The program will print the output 10 20.
  D - 
The program will print the address of variable x1 and y1.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 12
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 35
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 32
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 64
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 21
Trắc nghiệm CSS - Bài 02
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 02
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 37
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 05
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 19
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 08
Trắc nghiệm XML - Bài 28
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 17
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 37
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 06
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 13
Trắc Nghiệm Java - Bài 49
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 22
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters