Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

CCNA Exam 640-607 - Test 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:34:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How many valid host IP addresses are available on the following network/subnetwork?
176.12.44.16/30
  A - 
2
  B - 
30
  C - 
254
  D - 
16,382
2-
Which command displays the IP addresses assigned to specific host names?
  A - 
Show hosts.
  B - 
Show interface.
  C - 
Ping host name.
  D - 
Config host name.
3-
At which layer of the OSI model does the ping command operate?
  A - 
Session
  B - 
Network
  C - 
Transport
  D - 
Maintenance
4-
Given an IP address of 172.16.2.160 and a subnet mask of 255.255.255.192, to which subnet does the host belong?
  A - 
172.16.2.32
  B - 
172.16.2.64
  C - 
172.16.2.96
  D - 
172.16.2.128
5-
Which are two ways IPX supports multiple logical networks on an individual interface?
  A - 
Routing protocol.
  B - 
Network number.
  C - 
Encapsulation type.
  D - 
Both B & C
6-
Given the following IP address from the Class B address range:
172.35.21.12
Your network plan requires no more than 126 hosts on a subnet that includes this address. When you configure the IP address in Cisco IOS software, which value should you use as the subnet mask?
  A - 
255.255.0.0
  B - 
255.255.128.0
  C - 
255.255.255.128
  D - 
255.255.255.252
7-
In Cisco IOS software, which command displays the backup configuration?
  A - 
Show version.
  B - 
Show tftp-config.
  C - 
Show backup-config.
  D - 
Show startup-config .
8-
What are the characteristics of UDP?
  A - 
It is reliable and acknowledged.
  B - 
It is unreliable and acknowledged.
  C - 
It is reliable and unacknowledged.
  D - 
It is unreliable and unacknowledged.
9-
What are the two sublayers of the data link layer?
  A - 
MAC
  B - 
LLC
  C - 
LCP
  D - 
Both A & B
10-
Which two types of route table entries does a Layer3 router to determine the appropriate path to a destination use?
  A - 
Default route entry.
  B - 
Static route entry.
  C - 
Dynamic route entry.
  D - 
Both B & C
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 11
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 10
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 25
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 15
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 13
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 14
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 12
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 39
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 03
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Đề Xuất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 66
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 56
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 06
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 47
CCNA Exam 640-607 - Test 33
CCNA Exam 640 - 802 - Test 19
CCNA Exam 640 - 802 - Test 34
CCNA Exam 640-607 - Test 13
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 06
CCNA Exam 640-607 - Test 24
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 66
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 17
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 13
CCNA Exam 640-607 - Test 10
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 37
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 18
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 49
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 15
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 04
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 51
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters