Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Phân Số - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:59:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm tỉ số phần trăm của 18 và 48.

  A - 
3,75%
  B - 
37,5%
  C - 
75%
  D - 
37%
2-
Tỉ số của hai số bằng nếu thêm 5 đơn vị vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ là . Tìm hai số đó.
  A - 
10 và 18
  B - 
20 và 36
  C - 
15 và 27
  D - 
40 và 72
3-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho x, y ∈ Z thỏa mãn . Tính x - y
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tìm số nghịch đảo của số x biết
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tìm của 48
  A - 
72
  B - 
-72
  C - 
32
  D - 
-32
7-
Tỉ số của hai số là . Hiệu của hai số là 36. Tìm hai số đó.
  A - 
90 và 30
  B - 
24 và 60
  C - 
96 và 60
  D - 
96 và 126
8-
Tìm một số, biết của số đó l2 -24.
  A - 
-32
  B - 
-18
  C - 
-96
  D - 
-72
9-
Tìm của
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tìm số nghịch đảo của x biết
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Đoạn Thẳng - Bài 07
Đoạn Thẳng - Bài 04
Số Nguyên - Bài 02
Số Nguyên - Bài 03
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 50
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Số Nguyên - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 45
Phân Số - Bài 25
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 57
Góc - Bài 09
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 35
Góc - Bài 12
Số Nguyên - Bài 22
Ôn tập số tự nhiên - Bài 08
Góc - Bài 06
Góc - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters