Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Sinh Sản - Đề 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:13:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
  A - 
1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
  B - 
1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
  C - 
1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.
  D - 
1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.
2-
Tự thụ phấn là:
  A - 
Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.
  B - 
Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.
  C - 
Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài.
  D - 
Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.
3-
Ý nào không đúng khi nói về quả?
  A - 
Quả là do bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.
  B - 
Quả không hạt đều là quả đơn tính.
  C - 
Quả có vai trò bảo vệ hạt.
  D - 
Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
4-
Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
  A - 
Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  B - 
Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
  C - 
Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
  D - 
Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
5-
Thụ phấn chéo là:
  A - 
Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác loài.
  B - 
Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.
  C - 
Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.
  D - 
Sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa.
6-
Ý nào không đúng khi nói về hạt?
  A - 
Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
  B - 
Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
  C - 
Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.
  D - 
Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.
7-
Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
  A - 
Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
  B - 
Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
  C - 
Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
  D - 
Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.
8-
Bộ nhiễm sắc thể ở tế bào có mặt trong sự hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa như thế nào?
  A - 
Tế bào mẹ 2n; các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
  B - 
Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn đều mang 2n, các giao tử mang n.
  C - 
Tế bào mẹ, các tiểu bào tử 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
  D - 
Tế bào mẹ, các tiểu bào tử, tế bào sinh sản2n; tế bào ống phấn, các giao tử đều mang n.
9-
Bộ nhiễm sắc thể của các nhân ở trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa như thế nào?
  A - 
Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 2n.
  B - 
Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 4n.
  C - 
Nhân của giao tử n, của nhân cực n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 3n.
  D - 
Nhân của giao tử n, của nhân cực 2n, của trứng là n, của hợp tử 2n, của nôi nhũ 3n.
10-
Thụ phấn là:
  A - 
Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhuỵ.
  B - 
Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.
  C - 
Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ
  D - 
Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 40
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 30
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 20
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 10
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 12
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 01
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 19
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 69
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 49
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 33
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 71
Cảm Ứng - Đề 05
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 30
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 87
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 22
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 01
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters