WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 344
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:54:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chỉ dùng H2O, phân biệt những chất mất nhãn là
  A - 
Al, Al2O3, Fe2O3, MgO.
  B - 
ZnO, CuO, FeO, Al2O3.
  C - 
Al, Zn, Ag, Cu
  D - 
K2O, Al2O3, CuO, Al
2-
Hiđrocacbon khi tác dụng với clo theo tỉ lệ mol: 1:1(chiếu sáng) thu được 4 dẫn xuất monoclo là
  A - 
metyl xiclopentan
  B - 
2,2- đimetyl butan
  C - 
metyl xiclopropan
  D - 
2,3- đimetyl butan
3-
Hỗn hợp X gồm FeO , Fe3O4 và Fe2O3. Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,1 gam hiđro. Hoà tan hết 3,04 gam hỗn hợp X bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là:
  A - 
112 ml
  B - 
224 ml
  C - 
336 ml
  D - 
448 ml
4-
Thực hiện phản ứng este hoá giữa etilen glicol với một axit cacboxylic X thu được este có công thức phân tử là C8H10O4 .Vậy axit X có tên là?
  A - 
Axit propionic
  B - 
Axit axetic
  C - 
Axit acrylic
  D - 
Axit fomic
5-
Hấp thụ V lit CO2(đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Khi cho BaCl2 dư vào dung dịch X được kết tủa và dung dịch Y, đun nóng Y lại thấy có kết tủa xuất hiện. Giá trị của V là
  A - 
V ≤ 1,12
  B - 
2,24< V < 4,48
  C - 
1,12< V< 2,24
  D - 
4,48 ≤ V
6-
Sản phẩm chính của phản ứng cộng hợp HCl vào buta-1,3-đien theo tỉ lệ 1:1 là ở nhiệt độ 40oC là:
  A - 
CH3CH=CHCH2Cl
  B - 
CH3CHClCH=CH2
  C - 
CH2ClCH2CH=CH2
  D - 
Cả A và B đều đúng.
7-
Một dung dịch X có chứa Ca2+ a mol ; Mg2+ b mol ; NO3- 0,3 mol và Cl- 0,1 mol. Thể tích dung dịch Na2CO3 1M cần cho vào dung dịch X để loại bỏ hết ion Ca2+ và ion Mg2+
  A - 
300 ml
  B - 
200ml
  C - 
100 ml
  D - 
400 ml
8-
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Ba với số mol bằng nhau vào nước được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa đạt giá trị lớn nhất thấy dùng hết 200ml. Giá trị của m là:
  A - 
8,2gam
  B - 
16,4gam
  C - 
13,7gam
  D - 
9,55gam
9-
Số liên kết peptit trong hợp chất H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3) -CO-NH-CH(C6H5) - CO- NH-CH2-CH2-COOH là
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
10-
Xà phòng hóa este C5H10O2 thu được một ancol . Đun ancol này với H2SO4 đặc ở 170oC được hỗn hợp các olefin. Este đó là
  A - 
Propyl axetat
  B - 
isopropyl axetat
  C - 
sec-butyl fomat
  D - 
tert-butyl fomat
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Đại Cương - Đề 13
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 227
Hóa Vô Cơ - Đề 75
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 406
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 84
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 432
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 384
Hóa vô cơ - Đề 24
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 64
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 145
Hóa Vô Cơ - Đề 114
Hóa Vô Cơ - Đề 82
Hóa Đại Cương - Đề 08
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 244
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 356
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 208
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 80
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 263
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 128
Hóa Vô Cơ - Đề 110
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters