WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 41
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:50:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following statement is correct?
  A - 
A reference is a constant pointer.
  B - 
A reference is not a constant pointer.
  C - 
An array of references is acceptable.
  D - 
It is possible to create a reference to a reference.
2-
Which of the following statement is correct?
  A - 
A reference is declared using * operator.
  B - 
Once a reference variable has been defined to refer to a particular variable it can refer to any other variable.
  C - 
A reference must always be initialized within classes.
  D - 
A variable can have multiple references.
3-
Which of the following statement is correct?
  A - 
An array of references is acceptable.
  B - 
Once a reference variable has been defined to refer to a particular variable it can refer to any other variable.
  C - 
An array of references is not acceptable.
  D - 
Reference is like a structure.
4-
Which of the following statements is correct?
1/ Pointer to a reference and reference to a pointer both are valid.
2/ When we use reference, we are actually referring to a referent.
  A - 
Only 1 is correct.
  B - 
Only 2 is correct.
  C - 
Both 1 and 2 are correct.
  D - 
Both 1 and 2 are incorrect.
5-
Which of the following statements is incorrect?
  A - 
Friend keyword can be used in the class to allow access to another class.
  B - 
Friend keyword can be used for a function in the public section of a class.
  C - 
Friend keyword can be used for a function in the private section of a class.
  D - 
Friend keyword can be used on main().
6-
Which of the following statement is correct regarding destructor of base class?
  A - 
Destructor of base class should always be static.
  B - 
Destructor of base class should always be virtual.
  C - 
Destructor of base class should not be virtual.
  D - 
Destructor of base class should always be private.
7-
Which of the following two entities (reading from Left to Right) can be connected by the dot operator?
  A - 
A class member and a class object.
  B - 
A class object and a class.
  C - 
A class and a member of that class.
  D - 
A class object and a member of that class.
8-
How can we make a class abstract?
  A - 
By making all member functions constant.
  B - 
By making at least one member function as pure virtual function.
  C - 
By declaring it abstract using the static keyword.
  D - 
By declaring it abstract using the virtual keyword.
9-
Which of the following statements is correct when a class is inherited publicly?
  A - 
Public members of the base class become protected members of derived class.
  B - 
Public members of the base class become private members of derived class.
  C - 
Private members of the base class become protected members of derived class.
  D - 
Public members of the base class become public members of derived class.
10-
What happens when we try to compile the class definition in following code snippet?

  A - 
It will not compile because class body of Birds is not defined.
  B - 
It will not compile because class body of Eagle is not defined.
  C - 
It will not compile because a class cannot be protectedly inherited from other class.
  D - 
It will compile succesfully.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Trắc Nghiệm Java - Bài 02
Đề Xuất
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 07
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 29
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 04
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 05
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 21
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 34
Trắc Nghiệm Java - Bài 35
Trắc nghiệm PHP - Bài 02
Trắc Nghiệm Java - Bài 34
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 17
Trắc Nghiệm C# - Bài 37
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 31
Trắc Nghiệm C# - Bài 46
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 29
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 64
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 42
Trắc Nghiệm C++ - Bài 07
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 07
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 46
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters