Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:44:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The ____ sound effect lets you customeize the sound effects by changing the starting point and volume.
  A - 
Actions
  B - 
Custom
  C - 
Options
  D - 
Personalize
2-
The ____ sound effect gradually decreases the sound.
  A - 
Left Channel to Right Channel
  B - 
Fade Out
  C - 
Diminuendo
  D - 
Custom
3-
The ____ tool is used to draw lines and curves by creating a series of dots, known as anchor points, that are automatically connected.
  A - 
Pen
  B - 
Oval
  C - 
Text
  D - 
Lasso
4-
The Enable Simple Buttons command is available on the ____ menu on the Application bar.
  A - 
Display
  B - 
Button
  C - 
Tools
  D - 
Control
5-
The figure above suggests that Rotation will be ____.
  A - 
1
  B - 
0
  C - 
clockwise
  D - 
counter clockwise
6-
The first SWF file loaded into the Flash Player at level ____ is usually considered the home or main page of the Flash Web site.
  A - 
-1
  B - 
A
  C - 
0
  D - 
1
7-
The first SWF file loaded into the Flash Player is loaded at level ____
  A - 
A
  B - 
1
  C - 
0
  D - 
-1
8-
The goals, objective, and target audience determine ____.
  A - 
which Flash documents need to be developed
  B - 
what information each Flash document should contain
  C - 
how the Flash documents should be organized
  D - 
All of the above
9-
The HTML document is usually created by the site developer using a program such as ____.
  A - 
Adobe Dreamweaver
  B - 
Adobe IIIustrator
  C - 
Adobe Photoshop
  D - 
Any of the above
10-
The Import to State command and the Import to Library command are both located on the ____ menu.
  A - 
File
  B - 
Image
  C - 
Library
  D - 
Import
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Đề Xuất
Trắc nghiệm Linux - Bài 61
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 35
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 31
Trắc Nghiệm C++ - Bài 03
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 13
Trắc Nghiệm Java - Bài 16
Trắc nghiệm XML - Bài 32
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 30
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 28
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 61
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 36
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 38
Trắc Nghiệm Java - Bài 35
Trắc nghiệm XML - Bài 13
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 41
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 14
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 39
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 44
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 41
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters