Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 45
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:34:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
In the presence of carbon monoxide, nitrogen fixation
  A - 
increases
  B - 
decreases
  C - 
inhibits
  D - 
None of these
2-
An organism that relies exclusively on pre-synthesized food molecules is
  A - 
autotrophic
  B - 
photosynthetic
  C - 
prokaryotic
  D - 
heterotrophic
3-
In the Calvin cycle of C3 plants, which molecule is the acceptor of CO2?
  A - 
Erythrose-4-phosphate
  B - 
Ribulose-l,5-diphosphate
  C - 
Ribose-5-phosphate
  D - 
Alpha-ketoglutarate
4-
A major plant macronutrient found in nucleic acids and proteins is
  A - 
calcium
  B - 
nitrogen
  C - 
sulphur
  D - 
iron
5-
What is the metal ligand in chlorophylls?
  A - 
Copper (Cu)
  B - 
Iron (Fe)
  C - 
Magnesium (Mg)
  D - 
Manganese (Mn)
6-
Nitrosomonous and Nitrobacter obtain their carbon for growth from
  A - 
organic compounds
  B - 
carbon dioxide
  C - 
elementary carbon
  D - 
None of these
7-
Chlorophyll is associated with
  A - 
thylakoids
  B - 
stroma
  C - 
cristae
  D - 
matrix
8-
Organisms capable of converting N2 to NO3 are
  A - 
yeasts
  B - 
bacteria
  C - 
roundworms
  D - 
moulds
9-
Which of the following aid plants in the acquisition of nitrogen from nitrogen gas of the atmosphere?
  A - 
Bacteria
  B - 
Algae
  C - 
Nematodes
  D - 
Moulds
10-
In case of incomplete dominance, the phenotypic ratio of a monohybrid cross will be
  A - 
1:2:1
  B - 
3:1:1
  C - 
1:3:1
  D - 
1:1:2
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 62
Biotechnology - 21
Biotechnology - 67
Biotechnology - 63
Biotechnology - 66
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 68
Biotechnology - 58
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Biotechnology - 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 38
Biotechnology - 47
Biotechnology - 57
Biotechnology - 15
Biotechnology - 50
Biotechnology - 46
Biotechnology - 07
Biotechnology - 03
Biotechnology - 43
Biotechnology - 34
Biotechnology - 61
Biotechnology - 19
Biotechnology - 41
Biotechnology - 09
Biotechnology - 53
Biotechnology - 24
Biotechnology - 59
Biotechnology - 64
Biotechnology - 55
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters