Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:23:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
In plant cells, which of the following is not a function of the large central vacuoles of plant cells?
  A - 
Storage of food
  B - 
Support
  C - 
Contractile regulation of
  D - 
Waste storage water content
2-
Which of the following can be found as a part of the mitochondrial matrix?
  A - 
Ribosomes
  B - 
DNA
  C - 
Enzymes
  D - 
All of these
3-
Which of the following observations is not used as evidence to support the concept of endosymbiotic origin of chloroplasts and mitochondria?
  A - 
Both have their own DNA
  B - 
Both have their own ribosomes
  C - 
Both strongly resemble prokaryotes, especially in size
  D - 
Both can live and function independently of the cell
4-
The fluid matrix of a cell is called the
  A - 
nucleus
  B - 
cytosol
  C - 
cytoskeleton
  D - 
endoplasmic reticulum
5-
A widely accepted explanation for transport of sugar in phloem is called
  A - 
root pressure theory
  B - 
transpiration
  C - 
pressure flow hypothesis
  D - 
cytoplasmic streaming
6-
Phloem is composed of
  A - 
vessel elements and companion cells
  B - 
tracheids and vessel elements
  C - 
sieve-tube elements and companion cells
  D - 
tracheids and sieve-tube elements
7-
The movement of most minerals, including potassium into root cells is by
  A - 
osmosis
  B - 
diffusion
  C - 
bulk flow
  D - 
active transport
8-
The evaporation of water from leaves is called
  A - 
transpiration
  B - 
cohesion
  C - 
tension
  D - 
pressure flow
9-
Normally CO2 and O2 enter a plant by
  A - 
osmosis
  B - 
active transport
  C - 
diffusion
  D - 
evaporation
10-
The cohesion-tension theory of water movement helps to explain how water moves from soil into root?
  A - 
Through the phloem
  B - 
From leaf to root
  C - 
Through the xylem
  D - 
Into the guard cells
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 62
Biotechnology - 21
Biotechnology - 67
Biotechnology - 63
Biotechnology - 66
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 68
Biotechnology - 58
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Biotechnology - 03
Đề Xuất
Biotechnology - 49
Biotechnology - 65
Biotechnology - 21
Biotechnology - 66
Biotechnology - 61
Biotechnology - 09
Biotechnology - 64
Biotechnology - 52
Biotechnology - 01
Biotechnology - 57
Biotechnology - 27
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 40
Biotechnology - 33
Biotechnology - 55
Biotechnology - 29
Biotechnology - 13
Biotechnology - 07
Biotechnology - 25
Biotechnology - 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters