WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:16:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp là:
  A - 
6CO2 + 12 H2O → A/S, sắc tố → C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O
  B - 
6CO2 + 12 H2O → A/S, sắc tố → C6H12O6 + 6 O2
  C - 
6CO2 + 12 H2O → A/S, sắc tố → C6H12O6 + O2 + H2O
  D - 
6CO2 + 12 H2O → A/S, sắc tố → C6H12O6 + 6 O2 + 6H2
2-
Vì sao lá cây có màu xanh lục?
  A - 
Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
  B - 
Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
  C - 
Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
  D - 
Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
3-
Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?
  A - 
Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy.
  B - 
Quá trình khử CO2
  C - 
Quá trình quang phân li nước.
  D - 
Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).
4-
Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?
  A - 
Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).
  B - 
Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
  C - 
Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
  D - 
Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
5-
Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?
  A - 
Ở màng ngoài.
  B - 
Ở màng trong.
  C - 
Ở chất nền.
  D - 
Ở tilacôit.
6-
Thực vật C4 được phân bố như thế nào?
  A - 
Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
  B - 
Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.
  C - 
Sống ở vùng nhiệt đới.
  D - 
Sống ở vùng sa mạc.
7-
Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:
  A - 
Lúa, khoai, sắn, đậu.
  B - 
Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
  C - 
Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.
  D - 
Rau dền, kê, các loại rau.
8-
Những cây thuộc nhóm C3 là:
  A - 
Rau dền, kê, các loại rau.
  B - 
Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.
  C - 
Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.
  D - 
Lúa, khoai, sắn, đậu
9-
Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?
  A - 
Ở chất nền.
  B - 
Ở màng trong.
  C - 
Ở màng ngoài.
  D - 
Ở tilacôit.
10-
Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:
  A - 
Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
  B - 
Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
  C - 
Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
  D - 
Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 04
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 01
Sinh Sản - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Đề Xuất
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 22
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 55
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 81
Cảm Ứng - Đề 08
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 11
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 22
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 15
Cảm Ứng - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 54
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 107
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 23
Sinh Sản - Đề 06
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 20
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 23
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 06
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 61
Cảm Ứng - Đề 02
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 04
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 25
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters