WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:39:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt vào O3 một lực 100N thì mới nâng được vật m lên. Hỏi lực nào sau đây đặt vào O2 có thể nâng m lên?

  A - 
100N
  B - 
90N
  C - 
80N
  D - 
Cả 3 câu trên đều sai
2-
Chọn đáp án đúng. Để nâng được vật lên thì có thể tác dụng lực vào:

  A - 
Điểm O1
  B - 
Điểm O
  C - 
Điểm O2
  D - 
Điểm O1 hoặc O2
3-
Để thanh đỡ thăng bằng, người ta treo vật m2 vào O2 hoặc treo m3 vào O3. Biết rằng OO1 = 15cm, OO2 = 15cm, OO3 = 30cm. Bốn bạn học sinh nhận xét về độ lớn m1, m2, m3 như sau. Theo em nhận xét nào đúng?

  A - 
Bạn thứ nhất: m1 = m2 = m3
  B - 
Bạn thứ hai: m1 < m2 < m3
  C - 
Bạn thứ ba: m1 = m2 > m3
  D - 
Bạn thứ tư: m1 = m2 < m3
4-
Cho hai vật A và B có cùng trọng lượng P treo cân bằng vào hai đầu của một cái cân. Bỏ vật B ra khỏi cân và tác dụng vào điểm M một lực F như thế nào để có thể đưa cân trở lại trạng thái cân bằng? Chọn nhận định đúng?

  A - 
F > P
  B - 
F < P
  C - 
F = P
  D - 
A, C đều đúng
5-
Trên hình vẽ, các số 1, 2 , 3 theo thứ tự là:

  A - 
Điểm tựa – điểm vật tác dụng lực lên đòn bẩy – điểm tác dụng của lực nâng vật
  B - 
Điểm tác dụng của lực nâng vật – điểm tựa – điểm vật tác dụng lực lên đòn bẩy
  C - 
Điểm vật tác dung lực lên đòn bẩy – điểm tựa – điểm tác dụng của lực nâng vật
  D - 
Điểm vật tác dụng lực lên đòn bẩy – điểm tác dụng của lực nâng vật – điểm tựa
6-
Để thanh đỡ thăng bằng người ta có thể dùng một trong bốn vật treo tại một trong bốn điểm A, B, C, D. Vật nào có khối lượng lớn nhất?

  A - 
Vật m1 treo ở điểm A
  B - 
Vật m2 treo ở điểm B
  C - 
Vật m3 treo ở điểm C
  D - 
Vật m4 treo ở điểm D
7-
Trên hình vẽ. Các số sắp xếp theo thứ tự: Điểm tựa – điểm vật tác dụng lực lên đòn bẩy – điểm tác dụng của lực nâng vật là:

  A - 
1, 2 ,3
  B - 
2, 1, 3
  C - 
3, 2, 1
  D - 
2, 3, 1
8-
Dùng hệ thống ròng rọc như hình vẽ để đưa vật có khối lượng m = 30kg lên thì chỉ phải kéo một lực F có cường độ bằng bao nhiêu? ( bỏ qua khối lượng của ròng rọc)

  A - 
F < 30N
  B - 
F = 300N
  C - 
F < 300N
  D - 
F > 300N
9-
Ròng rọc cố định có tác dụng:
  A - 
Làm thay đổi hướng của lực kéo
  B - 
Làm giảm độ lớn của lực kéo
  C - 
Làm giảm đoạn đường kéo vật
  D - 
Cả ba ý trên
10-
Xem hình vẽ. Theo thứ tự ròng rọc cố định, ròng rọc động, palăng là các hình số:

  A - 
1, 2, 3
  B - 
3, 2, 1
  C - 
2, 3, 1
  D - 
2, 1, 3
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters