Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:14:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho:
  A - 
In ấn chỉ mục các thư mục khi họ không có một file index.html
  B - 
Các trang mặc định để hiển thị khi người dùng yêu cầu một chỉ số của một thư mục
  C - 
Thư mục thực thi lỗi
  D - 
Thư mục đó có những hạn chế quyền truy cập
2-
Hệ thống tập tin nào là hệ thống tập tin của journaling:
  A - 
ext2
  B - 
vfat
  C - 
Minix
  D - 
ext3
3-
Tùy chọn nào để dhcpd được sử dụng để chỉ định một vị trí nhất định cho tập tin cấu hình của nó?
  A - 
cf
  B - 
c
  C - 
d
  D - 
f
4-
Để mở một shell SSH trên một máy tính từ xa được gọi là 'tiger' bằng cách sử dụng tên đăng nhập của 'admin', dòng lệnh nào thích hợp cho điều này?
  A - 
openssh -l admin tiger
  B - 
ssh -l admin tiger
  C - 
ssh admin@tiger
  D - 
B và C đều được
5-
Dòng lệnh để cho phép thư mục chia sẻ, gắn kết với host "tiger" có thể đọc và ghi. Dòng lệnh xuất ra là:
  A - 
/share tiger(rw)
  B - 
/tiger(rw) /share
  C - 
/share tiger
  D - 
/share tiger (rw)
6-
Dòng lệnh nào sau đây sẽ cho phép chuyển giao một tập tin password.txt đến một máy tính từ xa được gọi là 'tiger' qua SCP, đăng nhập như quyền admin,và lưu trữ các tập tin trong / tmp?
  A - 
scp password.txt admin@tiger:/tmp
  B - 
scp password.txt tiger@admin:/tmp
  C - 
scp password.txt admin tiger /tmp
  D - 
ssh admin@tiger:/tmp
7-
Thẻ Ethernet đầu tiên trên một hệ thống là:
  A - 
eth0
  B - 
etho0
  C - 
eth1
  D - 
hme0
8-
Bạn có thể tìm thấy tất cả các dịch vụ quản lý bởi xinetd của tập tin hoặc thư mục bằng dòng lệnh nào sau đây?
  A - 
/etc/inetd.conf
  B - 
/etc/xinetd
  C - 
/etc/rc.d/init
  D - 
/etc/xinetd.conf
9-
Trường hợp làm những cho chương trình cư trú tại XFree86?
  A - 
/etc
  B - 
/X11R6
  C - 
/usr/X11R6
  D - 
/etc/X11
10-
Tại sao có thể không an toàn nếu thực hiện lệnh 'xhost +' ?
  A - 
Nó cho phép bất cứ người nào đều có thể kết nối với màn hình X của bạn
  B - 
Nó cho phép truy cập root trên hệ thống của bạn
  C - 
Nó sử dụng tài nguyên trên hệ thống của bạn
  D - 
Tất cả đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 14
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 12
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 04
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 25
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 21
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 10
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 29
Đề Xuất
Trắc nghiệm Tin học - Bài 05
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 12
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 47
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 17
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 03
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 09
Trắc Nghiệm Tin Học A - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc Nghiệm Người Dùng Windows XP - Bài 06
Trắc Nghiệm Về Phần Cứng Và Thiết Bị Ngoại Vi - Bài 05
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc Nghiệm Tin Học A - Bài 01
Trắc Nghiệm Tin Học A - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 03
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 08
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 17
Trắc nghiệm Linux - Bài 22
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 13
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters