WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Căn số - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:13:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm giá trị x biết

  A - 
x = -55
  B - 
x = -56
  C - 
x = -57
  D - 
x = -58
2-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
S = {x / x ≥ 1}
  B - 
S = {x / x ≥ 10}
  C - 
S = {x / x ≥ -3}
  D - 
S = ∅
3-
Rút gọn biểu thức
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Giá trị nhỏ nhất của là:
  A - 
  B - 
  C - 
1
  D - 
-1
5-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
20
  B - 
25
  C - 
Vô nghiệm
  D - 
Một giá trị khác
6-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
Vô nghiệm
  B - 
4
  C - 
3
  D - 
2
7-
Tập nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
S = {x / x ≥ 7}
  B - 
S = {x / x ≥ 10}
  C - 
S = {x / x ≥ -3}
  D - 
S = ∅
8-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
x = 2
  B - 
x = -2
  C - 
Vô nghiệm
  D - 
Vô số nghiệm
9-
Rút gọn
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đề Xuất
Đường Tròn - Bài 43
Đường Tròn - Bài 45
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 10
Đường Tròn - Bài 47
Đường Tròn - Bài 52
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 04
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 34
Căn số - Bài 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 13
Đường tròn - Bài 15
Đường tròn - Bài 16
Đường Tròn - Bài 42
Căn số - Bài 01
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 22
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 02
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 22
Đường Tròn - Bài 83
Đường Tròn - Bài 74
Đường Tròn - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters