WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:47:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lương hiệp của là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Tìm x, biết
  A - 
x = 3
  B - 
x = 17
  C - 
x = 5
  D - 
x = 9
3-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một đáp số khác
4-
Cho phương trình . Có bạn giải phương trình như sau:
(1) Phương trình ⟺ x2 + 1 = 8
(2) ⟺ x2 = 7
(3) ⟺ x =
Vậy phương trình có nghiệm là x = .
Hỏi bạn ấy giải có đúng không? Nếu sai thì sai từ bước nào?
  A - 
Sai từ bước (1)
  B - 
Sai từ bước (2)
  C - 
Sai từ bước (3)
  D - 
Tất cả các bước đều đúng
5-
Giá trị của x sao cho là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giá trị của x sao cho là:
  A - 
x = 0
  B - 
x = 1
  C - 
x = 2
  D - 
x = 0; x = 1; x = 2
7-
Biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm x, biết
  A - 
x = − 2
  B - 
x = 2
  C - 
x = − 512
  D - 
x = 64
9-
Tính
  A - 
0
  B - 
2
  C - 
4
  D - 
8
10-
Tính
  A - 
10
  B - 
− 10
  C - 
100
  D - 
− 100
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đề Xuất
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 09
Đường tròn - Bài 23
Đường Tròn - Bài 65
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 18
Đường Tròn - Bài 60
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 08
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 31
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 10
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 01
Đường tròn - Bài 18
Đường tròn - Bài 02
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 25
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 11
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 25
Đường Tròn - Bài 44
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Căn số - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters