Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 563
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:28:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
....................is good news.
  A - 
Not news
  B - 
Nor news
  C - 
A news
  D - 
No news
2-
The puzzle had so ..........pieces that we couldn’t finish it.
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
little
  D - 
few
3-
London is ..............capital of England.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
the
  D - 
4-
He is looking forward to .............to England .
  A - 
travel
  B - 
travelling
  C - 
be travelling
  D - 
A and B
5-
Margaret is a good ............. He can type 60 words per minute.
  A - 
typer
  B - 
type
  C - 
typist
  D - 
typewriter
6-
..............hot today.
  A - 
A sun
  B - 
The sun
  C - 
A sun's
  D - 
The sun's
7-
What is your teacher ............?
  A - 
like
  B - 
alike
  C - 
liking
  D - 
does like
8-
A ..........is the person who sells flowers.
  A - 
florist
  B - 
chemist
  C - 
vendor
  D - 
chauffeur
9-
If you want to have a table made , you must call a ..........
  A - 
mechanic
  B - 
plumber
  C - 
carpenter
  D - 
fortune-teller
10-
My dress is very different ...........yours.
  A - 
with
  B - 
from
  C - 
as
  D - 
towards
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 610
English 9 - Test 736
English 9 - Test 278
English 9 - Test 119
English 9 - Test 220
English 9 - Test 115
English 9 - Test 522
English 9 - Test 638
English 9 - Test 523
English 9 - Test 289
English 9 - Test 598
English 9 - Test 68
English 9 - Test 43
English 9 - Test 646
English 9 - Test 695
English 9 - Test 697
English 9 - Test 623
Đề Xuất
English 9 - Test 476
English 9 - Test 81
English 9 - Test 516
English 9 - Test 605
English 9 - Test 531
English 9 - Test 140
English 9 - Test 679
English 9 - Test 421
English 9 - Test 352
English 9 - Test 405
English 9 - Test 300
English 9 - Test 207
English 9 - Test 105
English 9 - Test 06
English 9 - Test 577
English 9 - Test 424
English 9 - Test 681
English 9 - Test 322
English 9 - Test 302
English 9 - Test 161
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters