WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 648
Choose the best answer to complete the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:27:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Can you ..............the light ? It's too dark to do homework .
  A - 
turn off
  B - 
turn on
  C - 
turn down
  D - 
turn up
2-
She suggested ...........money for the poor people in our neighborhood .
  A - 
save
  B - 
to save
  C - 
saving
  D - 
saved
3-
If he ............... a student, he will get a discount.
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
were
  D - 
will be
4-
She is very tired; ................, she has to finish her homework.
  A - 
moreover
  B - 
so
  C - 
and
  D - 
however
5-
My sister sings very .........
  A - 
beauty
  B - 
beautiful
  C - 
beautifully
  D - 
beautify
6-
I suggest you …………. practise speaking English every day.
  A - 
must
  B - 
can
  C - 
should
  D - 
have to
7-
Solar energy doesn’t cause ............. .
  A - 
polluted
  B - 
polluting
  C - 
pollution
  D - 
pollute
8-
I have ………………my bag but I can’t find it anywhere.
  A - 
looked at
  B - 
looked for
  C - 
looked after
  D - 
looked in
9-
I think we should use shower……………….bath to save water.
  A - 
because of
  B - 
inspite of
  C - 
in case of
  D - 
instead of
10-
A ………………..faucet can waste a lot of water a month.
  A - 
running
  B - 
dripping
  C - 
dropping
  D - 
cutting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 294
English 9 - Test 521
English 9 - Test 321
English 9 - Test 483
English 9 - Test 452
English 9 - Test 476
English 9 - Test 286
English 9 - Test 10
English 9 - Test 146
English 9 - Test 263
English 9 - Test 440
English 9 - Test 253
English 9 - Test 379
English 9 - Test 25
English 9 - Test 593
English 9 - Test 717
English 9 - Test 293
English 9 - Test 610
English 9 - Test 106
English 9 - Test 583
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters