Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:40:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp ?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
2-
Biết 0,1 mol một hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch clo 1M. Vậy X là chất nào sau đây ?
  A - 
CH4
  B - 
C2H4
  C - 
C6H6
  D - 
C2H2
3-
Xác định câu sai trong các câu sau :
  A - 
Tất cả các hiđrocacbon có liên kết đôi và ba trong phân tử đều có thể làm mất màu nước bom
  B - 
Etilen và axetilen đều làm mất màu nước brom
  C - 
Metan và benzen đều có thể xảy ra phản ứng thế với khí clo khi có điều kiện thích hợp
  D - 
Benzen có liên kết đôi trong phân tử nên ngoài khả năng tham gia phản ứng thế nó còn có thể tham gia phản ứng cộng
4-
Khi cho hiđrocacbon đi qua nước brom thì không có hiện tượng gì, nhưng khi cho hỗn hợp của nó với brom ra ánh sáng thì thấy hơi brom dần nhạt màu. Chất nào sau đây thoả mãn thí nghiệm trên (biết hiđrocacbon ở thể khí ở điều kiện thường) ?
  A - 
CH4
  B - 
C6H6
  C - 
C2H4
  D - 
CH4, C6H6
5-
Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau :
- Chất khí, ít tan trong nước.
- Cháy toả nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước.
- Tham gia phản ứng thế clo, không tham gia phản ứng cộng clo.
Hợp chất đó có công thức đúng chất nào sau đây ?
  A - 
CH4
  B - 
C2H2
  C - 
C2H4
  D - 
C6H6
6-
Một hợp chất hữu cơ có tính chất sau :
- Chất khí, ít tan trong nước.
- Tham gia phản ứng cộng brom.
- Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí này cần 3 thể tích oxi, sinh ra 2 thể tích hơi nước và khí cacbonic.
Hợp chất đó có công thức đúng chất nào sau đây ?
  A - 
CH4
  B - 
C2H2
  C - 
C2H4
  D - 
C6H6
7-
Một hợp chất hữu cơ có các tính chất sau :
- Chất khí, ít tan trong nước
- Cháy toả nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước
- Một mol khí này tác dụng hết 2 mol brom trong dung dịch
Hợp chất đó có công thức đúng chất nào sau đây ?
  A - 
CH4
  B - 
C2H2
  C - 
C2H4
  D - 
C6H6
8-
Dãy gồm các chất đều làm mất màu dung dịch brom là :
  A - 
CH4, C6H6
  B - 
C2H4, C2H2
  C - 
CH4, C2H2
  D - 
C6H6 , C2H2
9-
Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là :
  A - 
CH3COOH, (-C6H10O5-)n
  B - 
CH3COOC2H5, C2H5OH
  C - 
CH3COOH, C6H12O6
  D - 
CH3COOH, CH3COOC2H5
10-
Dãy gồm các chất đều phản ứng với kim loại natri là :
  A - 
CH3COOH, (-C6H10O5-)n
  B - 
CH3COOH, C2H5OH
  C - 
C2H5OH, C6H12O6
  D - 
C2H5OH, CH3COOC2H5
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 53
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 68
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 72
Kim Loại - Bài 12
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 63
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 14
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 18
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 58
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 08
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 71
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 03
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 39
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 61
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 67
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 57
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters