Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:29:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dẫn các khí CH4, CH2 = CH2, CH3 - CH = CH2 qua nước clo. Phương trình hoá học của phản ứng là :

  A - 
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (1)
  B - 
CH2 = CH2 + Cl2 → CH2Cl - CH2Cl (2)
  C - 
CH3 - CH = CH2 + Cl2 → CH3 - CHCl - CH2Cl (3)
  D - 
Cả (2) và (3)
2-
Thể tích khí etilen (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 500ml dung dịch brom 0,2M là :
  A - 
22,4 lít
  B - 
33,6 lít
  C - 
11,2 lít
  D - 
2,24 lít
3-
Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí axetilen bằng phương pháp nào là tốt nhất trong các phương pháp sau ?
  A - 
Đẩy không khí (1)
  B - 
Đẩy nước (2)
  C - 
Đẩy nước brom (3)
  D - 
Cả (1) và (2)
4-
Các chất trong dãy chất nào cho dưới đây làm mất màu dung dịch brom ?
  A - 
C2H4, C2H2
  B - 
C2H4, C2H6
  C - 
C2H2, C2H6
  D - 
C2H4, C2H2, C2H6
5-
Phản ứng xảy ra khi cho 1 mol axetilen phản ứng với 2 mol brom trong nước được biểu diễn bằng PTHH nào ?
  A - 
C2H2 + 2Br2 → Br2CH - CHBr2 (1)
  B - 
C2H2 + 2Br2 → C2Br2 + 2HBr (2)
  C - 
C2H2 + 2Br2 → BrCH2 - CBr3 (3)
  D - 
Cả (1) và (2)
6-
Axetilen phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ : 1 < n Br2/ n C2H2 < 2 theo phương trình nào sau đây ? Hyã chọn phương án đúng nhất.
  A - 
C2H2 + Br2 → BrCH = CHBr (1)
  B - 
C2H2 + Br2 → Br2CH - CHBr2 (2)
  C - 
(1) hoặc (2)
  D - 
Cả (1) và (2)
7-
Trong phòng thí nghiệm, axetilen được điều chế theo phương trình nào sau đây ?
  A - 
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  B - 
2Al4C3 + 3H2O → 3C2H2 + Al2O3
  C - 
CaC2 + H2O → C2H2 + CaCO3
  D - 
2Al4C3 + 3H2O → C2H2 + 8AlCO3
8-
Biết rằng 1 lít etilen có thể làm mất màu tối đa 0,5 lít một dung dịch brom. Nếu dùng 1 lít khí axetilen ở cùng điều kiện thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu lít dung dịch brom ?
  A - 
0,5 lít
  B - 
1 lít
  C - 
1,5 lít
  D - 
2 lít
9-
Đốt cháy 2 lít hỗn hợp khí gồm 75% thể tích là C2H2 còn lại là C2H4 thì cần bao nhiêu lít khí oxi đo ở cùng điều kiện ?
  A - 
5,25 lít
  B - 
5,5 lít
  C - 
5 lít
  D - 
5,75 lít
10-
Đốt cháy 0,2 mol một hiđrocacbon X thu được 26,4g CO2 và 7,2g H2O. Công thức phân tử của X là công thức nào ? (Biết C = 12, O = 16, H = 1)
  A - 
C2H2
  B - 
CH4
  C - 
C2H4
  D - 
C3H4
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 10
Kim Loại - Bài 10
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 05
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 03
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 30
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 12
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 21
Kim Loại - Bài 02
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 06
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 44
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 14
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 66
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 56
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 63
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 13
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 58
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 62
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters