Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:59:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi cho SiO2 vào H2O thì xảy ra trường hợp nào ?
  A - 
Có phản ứng SiO2 + H2O → H2SiO3 (1)
  B - 
Có phản ứng SiO2 + 2H2O → H4SiO4 (2)
  C - 
Không xảy ra phản ứng
  D - 
Cả (1) và (2)
2-
Thành phần hoá học chính của thuỷ tinh là các chất trong dãy nào sau đây ?
  A - 
SiO2, Na2SiO3
  B - 
SiO2, Na2SiO3, CaSiO3
  C - 
SiO2, CaSiO3
  D - 
Na2SiO3, CaSiO3
3-
Trong một chu kì, đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau :
  A - 
Tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần
  B - 
Tính kim loại và tính phi kim tăng dần
  C - 
Tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần
  D - 
Tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần
4-
Trong chu kì 2, X là nguyên tố đứng đầu chu kì, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kì nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau :
  A - 
X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu
  B - 
X là kim loại mạnh, Y là phi kim mạnh
  C - 
X là kim loại yếu, Y là phi kim mạnh
  D - 
X là kim loại yếu, Y là phi kim yếu
5-
Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VI ; nguyên tố Y ở chu kì 2 nhóm VII. So sánh tính phi kim của X và Y thì thấy :
  A - 
X mạnh hơn Y
  B - 
Y mạnh hơn X
  C - 
X và Y có tính phi kim tương đương nhau
  D - 
Không so sánh được
6-
Dãy nào sau đây sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần tính kim loại?
  A - 
K, Ba, Mg, Fe, Cu
  B - 
Ba, K, Fe, Cu, Mg
  C - 
Cu, Fe, Mg, Ba, K
  D - 
Fe, Cu, Ba, Mg, K
7-
Dãy nào sau đây sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần tính phi kim ?
  A - 
P, S, Cl, F
  B - 
S, P, Cl, F
  C - 
F, Cl, S, P
  D - 
F, Cl, P, S
8-
Các nguyên tố trong dãy nào đều thuộc chu kì 2 ?
  A - 
F, Cl, Br, I
  B - 
F, N, I
  C - 
N, Cl, Br, O
  D - 
N, O, F
9-
Dãy các đơn chất được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là :
  A - 
F2, Cl2, Br2, I2
  B - 
S, Cl2, F2, O2
  C - 
I2, Br2, Cl2, F2
  D - 
F2, Cl2, S, N2
10-
Dãy nào gồm các đơn chất đều có tính chất hoá học tương tự clo ?
  A - 
N2, O2, F2
  B - 
F2, Br2, I2
  C - 
S, O2, F2
  D - 
Br2, O2, S
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 55
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 48
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 82
Kim Loại - Bài 03
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 76
Kim Loại - Bài 06
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 80
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 61
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 31
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 34
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 12
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 10
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 06
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters