WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:55:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hòa tan 1mol hidroclorua vào nước ,cho vào dung dịch 300g dung dịch NaOH 10%. Môi trường của dung dịch thu được là:
  A - 
Axit
  B - 
Bazơ
  C - 
Trung tính
  D - 
Không xác định
2-
Dung dịch HNO3 0,06M (A) trộn với dung dịch HCl 0,005M (B) theo tỷ lệ thể tích VA/VB để thu được dung dịch có pH = 2 là :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 a M thu được dung dịch có pH = 12. a có giá trị là :
  A - 
0,5
  B - 
0,05
  C - 
0,15
  D - 
1,5
4-
Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 a M thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12. Tính m và a ?
  A - 
0,5825g và 0,6M
  B - 
5,825g và 0,6M
  C - 
0,5825g và 0,06M
  D - 
5,825g và 0,06M
5-
Cho hỗn hợp (X) gồm K, Na, Rb vào nước thì thu được 500 ml dung dịch (X) và 5,6 lít khí thoát ra (đkc). Để trung hòa 100ml dung dịch (X) cần 100ml dung dịch H2SO4 aM. Giá trị của a là:
  A - 
0,3M
  B - 
0,5M
  C - 
0,8M
  D - 
1M
6-
Cho hỗn hợp Na-Ba vào nước thì thu được 500ml dung dịch (X) và 0,672 lít khí H2 (đkc) bay ra. pH của dung dịch (X) là:
  A - 
13,07
  B - 
12,77
  C - 
11,24
  D - 
10,8
7-
Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với Vml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là :
  A - 
4
  B - 
3
  C - 
2
  D - 
1
8-
Cho mg hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2(đkc) và dung dịch Y ( coi thể tích dung dịch không đổi ) .Dung dịch Y có pH là :
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
6
  D - 
7
9-
Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M ) với 400ml dung dịch ( gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M ) thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X :
  A - 
7
  B - 
2
  C - 
1
  D - 
6
10-
Dãy các dung dịch cùng nồng độ được sắp xếp theo chiều tăng dần pH là:
  A - 
H2S, KCl, HNO3, KOH
  B - 
HNO3, H2S, KCl, KOH
  C - 
KOH, KCl, H2S, HNO3
  D - 
HNO3, KOH, NaCl, H2S
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Hiđrocacbon No - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 05
Axit Nitric Và Muối Nitrat - Đề 01
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Hiđrocacbon không no - Đề 15
Nito - Photpho - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 11
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 08
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 14
Hiđrocacbon thơm - Đề 06
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 18
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 09
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 01
Hiđrocacbon - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 11
Phôt pho – Axit phôtphoric – Muối phôtphat - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 07
Đề Xuất
Phản Ứng Trao Đổi Ion - Đề 01
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 07
Hiđrocacbon thơm - Đề 07
Sự Điện Li - Đề 02
Nito - Đề 01
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 06
Hiđrocacbon không no - Đề 19
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 16
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 03
Hiđrocacbon thơm - Đề 04
Cacbon - Đề 02
Nito - Photpho - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 23
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 07
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 01
Chất Chỉ Thị Axit - Bazo - Đề 05
Hiđrocacbon - Đề 09
Sự Điện Li - Đề 03
Hiđrocacbon - Đề 08
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters