WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Cacbon - Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:08:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tính oxi hóa của C thể hiện ở phản ứng :
  A - 
C + O2 → CO2
  B - 
C + 2CuO → 2Cu + CO
  C - 
3C + 4Al → Al4C3
  D - 
C + H2O → CO+ H2
2-
Tính khử của C thể hiện ở phản ứng:
  A - 
2C + Ca → CaC2
  B - 
C + 2H2 → CH4
  C - 
C + CO2 → 2CO
  D - 
3C + 4Al → Al4C3
3-
Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của CO với O2:
  A - 
Phản ứng thu nhiệt
  B - 
Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích
  C - 
Phản ứng tỏa nhiệt
  D - 
Phản ứng không xảy ra ở đk thường.
4-
Khi đun nóng dd canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:
  A - 
4
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
7
5-
Khi cho dư khí CO2 vào dd chứa kết tủa canxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng là:
  A - 
4
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
7
6-
Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:
  A - 
Cacbon đioxit
  B - 
Silic đioxit
  C - 
Lưu huỳnh đioxit
  D - 
Đi nitơ pentaoxit
7-
Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3 ứng với phản ứng của chất nào sau đây?
  A - 
Axit cacboxilic và canxi silicat
  B - 
Axit cacbonic và natri silicat
  C - 
Axit clohidric và canxi silicat
  D - 
Axit clohidric và natri silicat
8-
Một loại thuỷ tinh thường chứa 13% Natri oxit, 11,7% Canxi oxit, 75,3% Silic dioxit về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:
  A - 
2Na2O.CaO.6SiO2
  B - 
2Na2O.6CaO.SiO2
  C - 
Na2O.CaO.6SiO2
  D - 
Na2O.6CaO.SiO2
9-
Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO , 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phần của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:
  A - 
K2O.CaO.4SiO2
  B - 
K2O.CaO.6SiO2
  C - 
K2O.2CaO.6SiO2
  D - 
K2O.3CaO.8SiO2
10-
Trong nhóm cacbon, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất ?
  A - 
C và Si
  B - 
Sn và Pb
  C - 
Si và Ge
  D - 
Si và Sn
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Hiđrocacbon No - Đề 05
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 05
Axit Nitric Và Muối Nitrat - Đề 01
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Hiđrocacbon không no - Đề 15
Nito - Photpho - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 11
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 08
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 14
Hiđrocacbon thơm - Đề 06
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 09
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 18
Hiđrocacbon - Đề 02
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 01
Hiđrocacbon không no - Đề 11
Phôt pho – Axit phôtphoric – Muối phôtphat - Đề 02
Hiđrocacbon không no - Đề 07
Đề Xuất
Axit,Bazo và Muối - Đề 01
Hiđrocacbon không no - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 05
Hiđrocacbon không no - Đề 26
Nito - Photpho - Đề 10
Cacbon - Đề 01
Sự Điện Li - Đề 03
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 06
Nito - Photpho - Đề 02
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 17
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 16
Ancol - Phenol - Đề 01
Nito - Đề 01
Đại cương hóa hữu cơ - Đề 04
Hiđrocacbon không no - Đề 01
Nito - Photpho - Đề 04
Hiđrocacbon không no - Đề 13
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 04
Dẫn xuất halogen - phenol - ancol - Đề 03
Anđehit - Xeton - Axit cacboxilic - Đề 12
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters