Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:24:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Loại đường nào dưới đây tham gia vào thành phần cấu tạo của ADN và ARN?
  A - 
Pentozo.
  B - 
Hexozo.
  C - 
Saccarozo.
  D - 
Galactozo.
2-
Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?
  A - 
Đường đa
  B - 
Cácbonhidrat
  C - 
Đường đôi
  D - 
Đường đơn
3-
Cấu trúc của phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:
  A - 
nhiệt độ cao
  B - 
sự có mặt của khí oxi
  C - 
sự có mặt của khí CO2
  D - 
liên kết phân cực của các phân tử nước
4-
Loại đường tham gia cấu tạo đơn phân của ARN là (I) và công thức của nó là (II). Số(I) và số (II) lần lượt là :
  A - 
Fructôzơ, C6H12O6
  B - 
Glucôzơ, C6H12O6
  C - 
Ribôzơ, C5H10O5
  D - 
Đêôxiribôzơ, C5H10O4
5-
Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường :
  A - 
Phôt pho
  B - 
Natri
  C - 
Nitơ
  D - 
Canxi
6-
Cấp tổ chức chính nhỏ nhất của thế giới sống là:
  A - 
tế bào
  B - 
sinh quyển
  C - 
loài
  D - 
giới
7-
Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là :
  A - 
Thực hiện các chức năng trong tế bào chất
  B - 
Gồm 2 mạch xoắn
  C - 
Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit
  D - 
Đều có vai trò trong tổng hợp prôtêin
8-
Fructôzơ là:
  A - 
một loại đường Hêxôzơ
  B - 
một loại Pôlisaccarit
  C - 
một loại a xít béo
  D - 
một loại đisaccarit
9-
Đặc điểm đặc trưng nhất trong cấu trúc của ADN là:
  A - 
phần lớn nằm trong nhân tế bào
  B - 
các đơn phân giữa 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
  C - 
có kích thước và khối lượng phân tử lớn.
  D - 
có khả năng tự nhân đôi
10-
Một gen có khối lượng phân tử là 720.103 đvC. Gen này có tổng giữa nucleotit loại A và một loại nucleotit khác là 720. Tính số nucleotit mỗi loại của gen đó?
  A - 
A=T=480; G=X=720.
  B - 
A=T=720; G=X=480.
  C - 
A=T=360; G=X=840.
  D - 
A=T=840; G=X=360
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 42
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 35
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 50
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 39
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 61
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 73
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 111
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 14
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 30
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 37
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 113
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 65
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 90
Các cấp tổ chức của thế giới sống - Đề 1
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 41
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters