Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Biểu Thức Đại Số - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:41:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đa thức 4x5 – 2x4 + 2x2 – 4x5 + 3x4 – x + x2 – 1 được thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến là:
  A - 
x4 + 3x2 – x – 1
  B - 
x4 + 3x2 + x – 1
  C - 
–x4 + 3x2 + x – 1
  D - 
–1 – x + 3x2 + x4
2-
Cho hai đa thức;
P = 5x3 + 4x2y - 7xy + 3y5 + 6xy2
Q = 3x2y2 - 5xy2 + 6xy - 3x2y + 2x3
Tìm đa thức R để P + Q + R = 7x3 + 3y5 + 3x2y2.
  A - 
R = xy - x2y - xy2
  B - 
R = -xy + x2y + xy2
  C - 
R = 7x3 + 3y5 + 3x2y2
  D - 
R = -xy + x2y - xy2
3-
Chỉ ra đáp án sai: Đa thức sau đây là đa thức bậc 4, có hệ số tự do là -3:
  A - 
–x4 + 3x2 – 3
  B - 
–2x4 + 4x3 + 3x2 + 2x4 – 3
  C - 
6x4 – 3x3 + 2x – 3
  D - 
3x3 – 2x4 + 2x2 – 3
4-
Số x mà 3x2 – 2x + 1 – (3x2 + 3x – 5) = 0 là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Số x để hai đa thức 4x2 – 3x + 1 và 8x2 – 3x + 1 có giá trị bằng nhau là:
  A - 
-1
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
2
6-
Giá trị của đa thức x + x2 + x3 + x4 + ..... + x2002 + x2003 tại x = –1 bằng:
  A - 
–2003
  B - 
1
  C - 
0
  D - 
-1
7-
Với mọi x, điều nào luôn xảy ra?
  A - 
7x > 3x
  B - 
2x > 6x
  C - 
3x2 > x2
  D - 
6 + 2x > 4 + 2x
8-
Giá trị của đa thức –x3 + 2x – 1 tại x = –3 là:
  A - 
20
  B - 
19
  C - 
–34
  D - 
32
9-
Giá trị của hai đa thức x2 + 2x + 5 và x2 + 5x – 11 bằng nhau khi x bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho đa thức f(x) = 3x5 - 2x4 + 4x3 - x2 + 5x + 1. Giá trị của f(x) tại x = -1 là:
  A - 
10
  B - 
0
  C - 
8
  D - 
-14
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Lũy thừa của số hữu tỉ
Tam giác - Bài 13
Nhân chia số hữu tỉ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 11
Tập hợp số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tam giác - Bài 15
Tam giác - Bài 04
Tam giác - Bài 09
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 04
Tam giác - Bài 07
Tam giác - Bài 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters