Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:46:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số x mà 3(x – 3) – 2(x + 1) = 2 là số nào?
  A - 
13
  B - 
12
  C - 
7
  D - 
5
2-
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tìm giá trị nguyên của biến x để biểu thức có giá trị nhỏ nhất.
  A - 
x = 1
  B - 
x = 0
  C - 
x = 2
  D - 
x = 5
4-
Với giá trị nào của x thì A = 3x - 4 - |2x - 1| có giá trị bằng 10?
  A - 
x = 13
  B - 
x = 10
  C - 
x = 9
  D - 
x = 5
5-
Tính giá trị của biểu thức 2a2 - 4|a| + 3a - 1 tại .
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Tính giá trị của biểu thức với a - b = 3 và b ≠ 5, b ≠ -4.
  A - 
M = 0
  B - 
M = 3
  C - 
M = a + b
  D - 
M = -3
7-
Cho M = 5a2 - 8a + 3, N = 2a2 - 4a, P = a2 - 12a. Tính M + N - P.
  A - 
M + N - P = a2 + 3
  B - 
M + N - P = 6a2 + 3
  C - 
M + N - P = 6a2 - 3
  D - 
M + N - P = 2a2 + 3
8-
Tìm x biết |x| = 2x - 1.
  A - 
x = 0
  B - 
x = 1
  C - 
x = 2
  D - 
x = 3
9-
Rút gọn biểu thức K = 3n+2 - 3n+1 - 6.3n
  A - 
K = 3n
  B - 
K = 3n+1
  C - 
K = 6
  D - 
K = 0
10-
Tìm giá trị nguyên của biến x để biểu thức có giá trị nhỏ nhất.
  A - 
x = 0
  B - 
x = 1
  C - 
x = 2
  D - 
x = 3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Tam giác - Bài 14
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 03
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Tam giác - Bài 03
Tam giác - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 10
Biểu Thức Đại Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Tỉ lệ thức
Tam giác - Bài 18
Số thập phân
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 04
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tam giác - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 04
Tam giác - Bài 19
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters