WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:50:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm đáp số đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Kết quả của phép tính là:
  A - 
1
  B - 
3
  C - 
5
  D - 
7
3-
Cho biết (−3,6). x + (−6,4) . x − 1,2 = 8,8. Vậy x = ?
  A - 
−1
  B - 
1
  C - 
−7,6
  D - 
7,6
4-
Tỉ số giữa hai cạnh của hình chữ nhật là . Chu vi hình chữ nhật là 180m. Vậy độ dài hai cạnh hình chữ nhật là:
  A - 
40m và 50m
  B - 
48m và 60m
  C - 
80m và 100m
  D - 
Một kết quả khác
5-
Biết rằng . Vậy x = ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho các số thực −3,5 ; 2 ; ;0 ; . Cách sắp xếp nào sau đây là đúng?
  A - 
−3,5 < < 0 < 2 <
  B - 
< −3,5 < 0 < < 2
  C - 
−3,5 < < 0 < < 2
  D - 
< −3,5 < 0 < 2 <
7-
Câu nào sau đây đúng?
(1)
(2) Với mọi x ∈ R, − | x | ≤ 0
(3)
(4)
  A - 
(1) và (2)
  B - 
(2) và (3)
  C - 
(1) , (2) và (4)
  D - 
Cả 4 câu đều đúng
8-
Điền số thích hợp vào chỗ trống (…) để được một đẳng thức đúng:
  A - 
−3
  B - 
−6
  C - 
−9
  D - 
−12
9-
Với 4 số 5; 10; 15; 30 ta có thể lập được các tỉ lệ thức nào?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba tỉ lệ thức trên
10-
Biết rằng ; và x + y + z = 184. Vậy các giá trị x, y, z là:
  A - 
x = 60; y = 40; z = 84
  B - 
x = 45; y = 30; z = 109
  C - 
x = 70; y = 50; z = 64
  D - 
x = 65; y = 45; z = 74
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Đề Xuất
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 11
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Tam giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 05
Tam giác - Bài 15
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Tam giác - Bài 10
Tam giác - Bài 18
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Biểu Thức Đại Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 04
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Biểu Thức Đại Số - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters