WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 194
Change these sentences into passive voice.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:17:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Who wrote this book?
  A - 
By whom was this book written?
  B - 
By whom is this book written?
  C - 
By whom was this book wrote?
  D - 
By whom is this book write?
2-
She likes me to write that report.
  A - 
She likes that reporting to be written by me.
  B - 
She likes that report to be written by me.
  C - 
She likes that report to been written by me.
  D - 
She likes that report to written by me.
3-
It is your duty to do this work.
  A - 
You are supposed to did this work.
  B - 
You are supposed to done this work.
  C - 
You are supposed to do this work.
  D - 
You are supposed to doing this work.
4-
Someone saw him pick up the gun.
  A - 
He was seen to pick up the gun.
  B - 
He was see to pick up the gun.
  C - 
He is seen to pick up the gun.
  D - 
He is saw to pick up the gun.
5-
I'll ask some one to paint my house blue.
  A - 
I'll have my house painted blue.
  B - 
I'll had my house painted blue.
  C - 
I'll have my house paint blue.
  D - 
I'll have my house painting blue.
6-
I don't like people laughing me at my mistake.
  A - 
I don’t like been laughed my mistake.
  B - 
I don’t like being laughed my mistake.
  C - 
I don’t like been laugh my mistake.
  D - 
I don’t like being laughing my mistake.
7-
Did anyone see you come in ?
  A - 
Did you seen to come in?
  B - 
Were you see to come in?
  C - 
Were you seen to come in?
  D - 
Did you saw to came in?
8-
I want you to leave me alone.
  A - 
I want to left alone.
  B - 
I want to be left alone.
  C - 
I wanted to been left alone.
  D - 
I wanted to left alone.
9-
Nobody has used this motor for a long time.
  A - 
This motor hadn’t be used for a long time.
  B - 
This motor hasn’t been used for a long time.
  C - 
This motor hasn’t been use for a long time.
  D - 
This motor hasn’t been used since a long time.
10-
I think I should tell everybody about it.
  A - 
I think everybody should be told about it.
  B - 
I think everybody should been told about it.
  C - 
I think everybody should be tell about it.
  D - 
I think everybody should being told about it.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 376
English 9 - Test 105
English 9 - Test 310
English 9 - Test 681
English 9 - Test 726
English 9 - Test 710
English 9 - Test 93
English 9 - Test 136
English 9 - Test 701
English 9 - Test 26
English 9 - Test 139
English 9 - Test 375
English 9 - Test 103
English 9 - Test 579
English 9 - Test 55
English 9 - Test 59
English 9 - Test 493
English 9 - Test 104
English 9 - Test 40
English 9 - Test 664
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters