Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 263
Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it, using the word in the bracket.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:23:27 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mai said to Jean, " Why are you so late ? Did your car have a flat tire ? "
Mai ……………………………………. ( was )
  A - 
Mai asking Jean why he was so late and if his car had a flat tire.
  B - 
Mai asked Jean why he was so late and if his car has a flat tire.
  C - 
Mai asked Jean why he was so later and if his car had a flat tire.
  D - 
Mai asked Jean why he was so late and if his car had a flat tire.
2-
I am sorry that I didn’t take your advice.
I ……………………………………......... ( regret )
  A - 
I regret taking your advice.
  B - 
I regret not taking your advice.
  C - 
I regret not take your advice.
  D - 
I regret not to took your advice.
3-
The house in the city is too expensive for my father to buy for me.
It is …………………………..,…………… ( so …… that )
  A - 
It’s so expensive a house in the city that my father can buy it fot me.
  B - 
It’s so expensive a house in the city that my father can’t bought it fot me.
  C - 
It’s so expensive a house in the city that my father can’t buy it fot me.
  D - 
It’s so the more expensive a house in the city that my father can’t buy it fot me.
4-
Finish the work today, or I won’t pay you.
I …………………………………………… ( unless )
  A - 
I won’t pay you unless you finish the work today.
  B - 
I won’t pay you unless you finishing the work today.
  C - 
I won’t pay you unless you finished the work today.
  D - 
I won’t pay you unless you have finish the work today.
5-
The difficult lessons aren’t finished in class on time.
The students .................................................... ( finish )
  A - 
The students don’t finish the difficult lessons in class on time.
  B - 
The students did’t finish the difficult lessons in class on time.
  C - 
The students don’t finishing the difficult lessons in class on time.
  D - 
The students doesn’t finished the difficult lessons in class on time.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 610
English 9 - Test 736
English 9 - Test 278
English 9 - Test 119
English 9 - Test 220
English 9 - Test 115
English 9 - Test 522
English 9 - Test 638
English 9 - Test 523
English 9 - Test 289
English 9 - Test 598
English 9 - Test 68
English 9 - Test 43
English 9 - Test 646
English 9 - Test 695
English 9 - Test 697
English 9 - Test 623
Đề Xuất
English 9 - Test 318
English 9 - Test 117
English 9 - Test 520
English 9 - Test 07
English 9 - Test 423
English 9 - Test 102
English 9 - Test 622
English 9 - Test 390
English 9 - Test 500
English 9 - Test 247
English 9 - Test 605
English 9 - Test 737
English 9 - Test 644
English 9 - Test 45
English 9 - Test 709
English 9 - Test 545
English 9 - Test 552
English 9 - Test 394
English 9 - Test 721
English 9 - Test 723
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters