WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Biotechnology - 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:58:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Media composition for the production of streptomycin is
  A - 
soybean meal, glucose, peptone, malt extract, sodium chloride
  B - 
soybean meal, glucose, peptone, malt extract, ammonium chloride
  C - 
soybean meal, glucose, peptone, malt extract, calcium carbonate
  D - 
soybean meal, glucose, peptone, malt extract, ammonium sulphate
2-
Which of the following organism(s) produce(s) tetracycline?
  A - 
Steptomyces aureofaciens
  B - 
Steptomyces ramosus
  C - 
Nocardia sulphurea
  D - 
All of these
3-
Media used for the production of chlorotetracyclin consists of
  A - 
sugar, corn steep liquor, CaCO3, (NH4)2SO4 and NH4Cl
  B - 
corn steep liquor, CaCO3 and (NH4)2SO4
  C - 
sugar, CaCO3 and (NH4)2SO4
  D - 
corn steep liquor, CaCO3, (NH4)2SO4 and NH4Cl
4-
Which of the following precursor is added in the medium to get penicillin G?
  A - 
Phenyl carbamic acid
  B - 
Phenyl acetic acid
  C - 
Ammonium sulphate
  D - 
Ammonium chloride
5-
High yield of chlorotetracyclin requires
  A - 
no aeration
  B - 
continuous aeration
  C - 
aeration which does not affect the yield
  D - 
controlled aeration
6-
Streptomycin is produced by
  A - 
S. griseus
  B - 
S. griseoflavus
  C - 
S. aerofaciens
  D - 
S. ramosus
7-
Which of the following event occurs during second phase of growth of P. chrysogenum?
  A - 
Synthesis of penicillin is high
  B - 
Mycelial mass increases
  C - 
pH increase
  D - 
Both (a) and (b)
8-
Inoculum preparation for the fermentation medium for penicillin takes place on
  A - 
wheat seeds
  B - 
barley seeds
  C - 
rice seeds
  D - 
All of these
9-
Antibiotics are typically produced in fed batch reactors because
  A - 
antibiotic yields are generally higher when cells enter the stationary phase
  B - 
the precursors are often toxic to the cells
  C - 
antibiotic yields are generally higher when cell growth slows
  D - 
All of the above
10-
Which of the following event occurs during third phase of growth of P chrysogenum?
  A - 
Concentration of antibiotic increases in the medium
  B - 
Autolysis of the medium starts
  C - 
Slight rise in pH due to liberation of ammonia
  D - 
All of the above
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 01
Biotechnology - 61
Biotechnology - 64
Biotechnology - 60
Biotechnology - 21
Biotechnology - 08
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 03
Biotechnology - 62
Biotechnology - 67
Biotechnology - 66
Biotechnology - 63
Biotechnology - 59
Biotechnology - 65
Biotechnology - 68
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 58
Biotechnology - 38
Biotechnology - 41
Biotechnology - 44
Đề Xuất
Biotechnology - 35
Biotechnology - 63
Biotechnology - 67
Biotechnology - 41
Biotechnology - 55
Biotechnology - 65
Biotechnology - 50
Biotechnology - 03
Biotechnology - 15
Biotechnology - 43
Biotechnology - 27
Biotechnology - 19
Biotechnology - 40
Biotechnology - 26
Biotechnology - 46
Biotechnology - 04
Trắc Nghiệm Sinh Học Đại Chúng - 02
Biotechnology - 32
Biotechnology - 07
Biotechnology - 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters