WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 672
Provide the correct form of the word in bracket in the sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:32:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
They had an ___________________ day by the river. (enjoy)
  A - 
enjoy
  B - 
enjoys
  C - 
enjoying
  D - 
enjoyable
2-
They are ___________________ - qualified teachers. (good)
  A - 
good
  B - 
well
  C - 
goodly
  D - 
goodness
3-
We need further ___________________ (inform)
  A - 
information
  B - 
informationaly
  C - 
informationally
  D - 
inform
4-
This book is very ________________ (inform)
  A - 
information
  B - 
informationaly
  C - 
informative
  D - 
informationally
5-
Look at the ___________________. Rain Bi looks handsome. (advertise)
  A - 
adverting
  B - 
advertisement
  C - 
advertise
  D - 
advertisemently
6-
It is an ___________________ program. (interest)
  A - 
interest
  B - 
interests
  C - 
interested
  D - 
interesting
7-
The song is ________________ to me. (interest)
  A - 
interesting
  B - 
interested
  C - 
interests
  D - 
interest
8-
We felt ________________ in the show. (interest)
  A - 
interest
  B - 
interested
  C - 
interests
  D - 
interesting
9-
English is his ___________________ . (nation)
  A - 
national
  B - 
nationaly
  C - 
nationality
  D - 
nationally
10-
It is cheap. It’s ___________________ (expensive)
  A - 
expensive
  B - 
inexpensive
  C - 
expensivelly
  D - 
expensively
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 507
English 9 - Test 695
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 550
English 9 - Test 289
English 9 - Test 728
English 9 - Test 109
English 9 - Test 09
English 9 - Test 451
English 9 - Test 259
English 9 - Test 190
English 9 - Test 278
English 9 - Test 628
English 9 - Test 63
English 9 - Test 303
English 9 - Test 04
English 9 - Test 164
English 9 - Test 560
English 9 - Test 507
English 9 - Test 518
English 9 - Test 108
English 9 - Test 317
English 9 - Test 665
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters