WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 702
Choose A, B, C or D to complete the passage.

My (1)………..is that high school students should wear casual clothes.
(2)………., casual clothes make students feel comfortable because they don’t feel (3)…………….to wear uniforms that they don’t like.
(4)…….., wearing casual clothes (5)……….students freedom of choice. They have rights to choose (6)………., colors and fashion (7)……….clothes that they love.
(8)…………….., casual clothes make school more colorful and lively. In (9)……………, students, particularly high school students should wear casual clothes. Wearing casual clothes is (10)……….comfortable and fun.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:18:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
opine
  B - 
opinion
  C - 
opinionable
  D - 
opinionist
2-
(2)
  A - 
One
  B - 
Once
  C - 
First
  D - 
Firstly
3-
(3)
  A - 
constrain
  B - 
constraint
  C - 
constrained
  D - 
constrainedly
4-
(4)
  A - 
Secondly
  B - 
Twice
  C - 
Second
  D - 
Two
5-
(5)
  A - 
to give
  B - 
giving
  C - 
give
  D - 
gave
6-
(6)
  A - 
size
  B - 
sized
  C - 
sizeable
  D - 
sizer
7-
(7)
  A - 
to
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
of
8-
(8)
  A - 
Final
  B - 
Finally
  C - 
Finalize
  D - 
Finality
9-
(9)
  A - 
conclude
  B - 
conclusivenience
  C - 
conclusive
  D - 
conclusion
10-
(10)
  A - 
convenience
  B - 
inconvinience
  C - 
convenient
  D - 
inconvenient
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 695
English 9 - Test 507
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 554
English 9 - Test 224
English 9 - Test 333
English 9 - Test 187
English 9 - Test 380
English 9 - Test 701
English 9 - Test 230
English 9 - Test 413
English 9 - Test 76
English 9 - Test 340
English 9 - Test 191
English 9 - Test 101
English 9 - Test 430
English 9 - Test 634
English 9 - Test 397
English 9 - Test 723
English 9 - Test 351
English 9 - Test 436
English 9 - Test 695
English 9 - Test 317
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters